7 januari 2016

Aandeelhoudersgeschil; de nieuwe geschillenregeling

Categorie: Aandeelhoudersgeschillen

Mogelijkheden om de procedure ernstig te vertragen, zijn grotendeels afgeschaft. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk dat de deskundigen al starten met de waardering, zodra zij benoemd zijn. De veroordeling tot de overdracht van de aandelen kan direct ten uitvoer gelegd worden. Voorheen moest in beide gevallen de beroepstermijn afgewacht worden. Nieuw is ook de mogelijkheid om het benoemen van een deskundige over te slaan. Dat kan als de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst voldoende duidelijk zijn over de wijze waarop de aandelen gewaardeerd moeten worden. De rechter kan dan in zijn beslissing over de overdracht van de aandelen direct de prijs bepalen. Het spiegelbeeld is ook mogelijk. Als partijen het eens zijn over de overdracht, maar niet over de prijs, dan kan alleen de prijsbepaling aan de rechter worden voorgelegd.

De nieuwe geschillenregeling

De nieuwe geschillenregeling biedt zowel de rechter als partijen verschillende mogelijkheden om direct bij het begin van de procedure in te grijpen in de gang van zaken bij de onderneming. De rechter kan op verzoek voorlopige voorzieningen treffen voor de duur van de procedure. Hiermee kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat de vennootschap gedurende de procedure wordt leeggehaald. Ook is het mogelijk gemaakt om tijdens de procedure nevenvorderingen in te stellen, zoals het vorderen van een billijke vergoeding vanwege waardedaling van aandelen die veroorzaakt is door de “andere” aandeelhouder(s). Deze vergoeding kan van de medeaandeelhouder worden gevorderd en bij uittreding onder omstandigheden ook van de vennootschap zelf.

De nieuwe geschillenregeling vormt dus een effectief instrument voor ruziënde aandeelhouders om op een snelle manier tot een oplossing van het geschil te komen, zonder dat daarvoor een kostbaar en ingrijpend enquêteverzoek aan de Ondernemingskamer nodig is.

Advocaat vennootschapsrecht over ruzie tussen aandeelhouders

Geschillen tussen aandeelhouders hebbe niet alleen gevolgen voor de aandeelhouders, maar kunnen er ook toe leiden dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

Een snelle en adequate oplossing van deze aandeelhoudersgeschillen is daarom essentieel.

U kunt daarbij rekenen op deskundige bijstand van advocaten vennootschapsrecht . Hij kan u als aandeelhouder uitgebreid adviseren over de wettelijke en contractuele mogelijkheden om deze situaties te doorbreken. Advocaat vennootschapsrecht heeft ruime ervaring met het voeren van procedures op dit terrein. Natuurlijk heeft hij ook een grote mate van ervaring bij het voeren van minnelijke onderhandelingen op dit vlak en het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst.