9 mei 2022

Aannemer en aansprakelijkheid voor rieten dak

Categorie: Aanneming van werk

Opdrachtgever stelt dat de dakconstructie van het rieten dak niet voldoet en heeft ter onderbouwing van dat standpunt een rapport van BDA Dakadvies B.V. van 2011 overgelegd. Arbitrage bij Raad van Arbitrage volgt. Ter zitting heeft opdrachtgever uitsluitend gewezen op de bliksemafleider die door het rieten dak is gedrukt waardoor het riet is beschadigd. Arbiters kennen opdrachtgever schadevergoeding toe. Tevens zijn de banen dampdichte folie niet vastgeplakt, de nietgaatjes niet gedicht en is het op diverse plaatsen onderbroken. Bij vochtophoping kan het hele dak wegrotten. Opdrachtgever wordt een vergoeding toegekend voor herstelwerkzaamheden (Raad van Arbitrage voor de bouw Amsterdam, 30 juli 2012, nr. 32.310).

Aannemer aansprakelijk voor fout ontwerp rieten dak

Voor het leggen van het riet op het dak heeft aannemer een onderaanneemster ingeschakeld. Dakkapellen met een flauwere helling dan 30 zijn onderhevig aan beduidend meer herstel en onderhoud. De hellingshoek van de woning is 28. In 2006 en 2008 hebben onderhouds-/herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. Onderaanneemster heeft aannemer hiervoor gewaarschuwd. Opdrachtgever/architect is niet gewaarschuwd. Arbiter acht het voldoende aannemelijk dat aannemer onderaanneemster te kennen heeft gegeven dat het werk moest worden voortgezet conform het ontwerp van het rieten dak, zulks zonder dat aanneemster wist of de architect al dan niet aan onderaanneemster te kennen had gegeven dat conform ontwerp moest worden voortgebouwd. Daarmee heeft aannemer de aansprakelijkheid voor 50% naar zich toegetrokken en is zij toerekenbaar tekort geschoten (Raad van Arbitrage voor de bouw, 16 september 2011, nr. 32.963).

Schimmel en vocht in rieten dak leidt tot aansprakelijkheid aannemer

Verkrijgers klagen over gebreken aan de rieten dakbedekking. Er is sprake van inwendige condensatie in het rieten dak, doordat de naden van de onderconstructie onvoldoende gesloten zijn uitgevoerd, het nat verwerken van het riet in het dak waardoor in het eerste jaar van de gebruiksfase het natte riet is aangetast door schimmel en door de matige kwaliteit van het aangebrachte riet. Nu onderaanneemster niet binnen de in het vonnis genoemde termijn van negen maanden een voorstel tot herstel heeft gedaan en uitgevoerd, is zij in verzuim. Verkrijgers doen terecht beroep op de waarborgregeling. Verkrijgers vorderen herstel conform een concrete herstelmethode. Arbiter veroordeelt aannemer tot herstel van het rieten dak (Raad van Arbitrage voor de bouw, 8 augustus 2012, nr. 80.495).

Gebrek na de bouw direct melden aan de aannemer

De opdrachtgever moet een gebrek dat wordt ontdekt direct melden aan de aannemer; ongeacht of dat als een fout te kwalificeren is. Het kan zijn dat er nog garantie op het werk zit. Dat hangt mede af van de aanneemovereenkomst en toepasselijke algemene voorwaarden. Het kan ook zinvol zijn om een deskundige in te schakelen die kan helpen met het vaststellen van de oorzaak van het gebrek of de bouwfout van de aannemer.

Het team vastgoed & overheid heeft veel ervaring met bouwzaken. Zij delen graag hun expertise met u.