12 november 2012

Toelichting advocaat over bouwschade door heiwerk en aansprakelijkheid aannemer

Categorie: Bestuursrecht

Bouwschade door heiwerk en CAR verzekering aannemer

Bij heiwerkzaamheden is schade ontstaan aan het pand van de buurman. De Gemeente heeft het heiwerk thans heeft stilgelegd wegens ernstige trillingen in het pand van de buurman. De Gemeente heeft de aannemer toen gevraagd om een aangepast funderingsplan. Na hervatting van de heiwerkzaamheden door de aannemer zijn weer ernstige trillingen ontstaan. Aan het pand van de buurman is door de heiwerkzaamheden schade ontstaan. De buurman heeft de aannemer aansprakelijk gesteld voor de bouwschade. De aannemer heeft in een briefje aangegeven als bouwondernemer via de CAR-verzekering aansprakelijk te zijn voor de schade. Na afronding van het heiwerk heeft de aannemer de buurman aangegeven om de bouwschade te specificeren. Een expertisebureau heeft de schade door het heien vastgesteld.

Check of aannemer verzekering heeft i.v.m. aansprakelijkheid voor bouwschade

De aannemer heeft de schade gemeld bij zijn verzekeraar. De CAR-verzekeraar van aannemer heeft echter geen dekking verleend, omdat de aannemer aansprakelijkheid heeft erkend jegens de buurman. Dat doet echter niet af aan de aansprakelijkheid van de aannemer. Het is ook niet zo dat de opdrachtgever dan moet opdraaien voor de schade. De aannemer dient in te staan voor de juiste methode. De poging van de aannemer om de architect aan te spreken omdat deze een onjuiste heimethode heeft geadviseerd gaat ook niet op.

Aansprakelijkheid aannemer bouwschade door trillingen heiwerk

De rechter gaat ook uit van de aansprakelijkheid van de aannemer, gelet op de erkenning van aansprakelijkheid door de aannemer. Naar oordeel van de rechter is de opdrachtgever zelf niet aansprakelijk nu de onrechtmatige daad door de aannemer is veroorzaakt. Op basis van de schaderapporten acht de rechter het voldoende aannemelijk dat door trillingen van de heiwerkzaamheden de schade is ontstaan en deze schade is toe te rekenen aan de aannemer, ook al had de aannemer het werk laten uitvoeren door een onderaannemer. De aannemer heeft nog aangevoerd dat de buurman had moeten melden dat zijn pand niet, althans niet goed was gefundeerd. Het verweer van de aannemer is door de rechter echter opzij geschoven. De rechter meent dat het op de weg van de aannemer ligt om het buurpand te onderzoeken indien er bijzondere omstandigheden zijn die van belang zijn met het oog op het heiwerk.

CAR polis voor aannemer en opdrachtgever belangrijk bij bouwschade door bouwwerkzaamheden

Hieruit kun je afleiden dat de eenmaal expliciet gedane erkenning van aansprakelijkheid met zich meebrengt dat de aannemer ook de geleden schade dient te vergoeden. De verzekeraar van de aannemer waardeerde deze ruiterlijke erkenning niet. De aannemer doet er dan ook goed aan om de CAR-polis door te nemen alvorens hij zonder overleg met de verzekeraar schade erkent. De opdrachtgever heeft er ook belang bij dat de aannemer goed is verzekerd. Opdrachtgever van de aannemer moet erop toezien dat hij mede begunstigde is van de CAR verzekering van de aannemer.

LJN: BY0189, Rechtbank Middelburg, 2 mei 2012.