17 februari 2012

Accountant als adviseur aansprakelijk; ook advocaatkosten moeten vergoed worden.

Categorie: Aansprakelijkheidsrecht

Slecht werk van een accountant leidt in deze zaak tot aansprakelijkheid wegens beroepsfout. De gedupeerde opdrachtgever was onder meer van oordeel dat de accountant:

  • niet behoorlijk van zijn taak had gekweten door ten behoeve van [eiser] het financieringsvoorbehoud niet tijdig in te roepen.
  • en: door na te laten om tijdig, d.w.z. na ontvangst van de conceptbalans 2005 met hem te bespreken aan de hand van een schriftelijk opgemaakte vergelijking van de voorlopige en de definitieve cijfers van de doelvennootschap, of het laten doorgaan van de overname wel wenselijk was, zoals ook wordt bevestigd door het tuchtrechtelijk oordeel van de Raad van Tucht voor de Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten.

Accountant na fout advies veroordeelt tot schadevergoeding

Bijzonder aan de uitspraak in dat de rechtbank meent dat de accountant misbruik van procesrecht heeft gemaakt :
“Door eiser te dwingen tot het voeren van een procedure tegen [H] waarbij hem ten verweer door de accountant kansloze verweren werden voorgehouden en door hem te noodzaken om in die procedure de accountant in vrijwaring op te roepen, heeft de accountant kennelijk misbruik gemaakt van procesrecht.”
Daardoor zijn onnodige kosten ontstaan. Ook had de accountant verder schade moeten beperken volgens de rechtbank:
“Niet valt in te zien, waarom van een accountant na beëindiging van de met hem gesloten overeenkomst, niet in redelijkheid zou mogen worden verlangd dat hij het zijne doet om de (mogelijk) door hem veroorzaakte schade van eiser te beperken.”

Mede om deze reden komen de kosten van rechtsbijstand van de opdrachtgever voor rekening van de accountant zo bepaalt de rechtbank.

Beroepsfout accountant als adviseur en vergoeding advocaatkosten

Dat geldt echter niet voor de advocaatkosten in de tuchtzaak:
“Tot de door eiser gevorderde kosten van rechtsbijstand behoren eveneens de door hem gemaakte kosten voor het voeren van tuchtrechtelijke procedures en wel in twee instanties. Als hoofdregel geldt dat dergelijke kosten niet kunnen worden aangemerkt als redelijke kosten van rechtsbijstand. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan dit in bijzondere omstandigheden anders zijn, doch omtrent het bestaan van deze bijzondere omstandigheden heeft eiser onvoldoende gesteld. Eiser heeft niet gesteld waarom hij ervoor heeft gekozen om zich ook in deze procedures te laten vertegenwoordigen door een advocaat, nu in het tuchtrecht ook in persoon kan worden geprocedeerd.”
Een accountant kan ook aansprakelijkheid uitgesloten hebben in algemene voorwaarden; lees daarover uitsluiting aansprakelijkheid.

Uitspraak op rechtspraak.nl nr LJN: BV3541.