7 september 2012

Aansprakelijkheid aannemer en architect voor schade grondwater

Categorie: Bestuursrecht

Schade grondwater: architect en aannemer aansprakelijk voor schade

In deze zaak – als voorbeeld over aansprakelijkheid bij grondwaterschade – is door een deskundige vastgesteld dat er sprake is van een vrijwel voortdurend vochtprobleem. De oorzaak van het vochtprobleem was dat de grondwaterstand nagenoeg gelijk staat met het vloerpeil van het souterrain. De aansluiting van de nieuwe constructievloer tegen de bestaande garagevloer was blijkbaar niet waterdicht uitgevoerd, waardoor het mogelijk is dat grondwater onder de vloer zich via stortnaden en eventuele scheuren een weg zoekt en vervolgens een hoog vochtgehalte en plaatselijke vochtophoping in de vloer veroorzaakte. De deskundige is van oordeel dat het ontwerp van de architect op een aantal punten niet voldoet aan de eisen die aan een goed en zorgvuldig handelend architect kunnen worden gesteld.

Architect dient grondwaterstand te onderzoeken

De rechtbank over de taak van de architect “Het behoorde volgens de deskundige tot de taak van de architect om de grondwaterstand na te gaan en om historische gegevens te verzamelen met betrekking tot eventuele wateroverlast. Bij een object onder het maaiveld had de architect rekening moeten houden met de plaatselijk aanwezige grondwaterstand en deze gegevens moeten vertalen in technisch goede details op tekening en in de werkomschrijving.
De aannemer heeft bij het maken van de offerte ervan uit mogen gaan dat een onderzoek naar de bodemgesteldheid, de grondwaterhuishouding en/of de grondwaterstand is ingesteld. Bij het uitgraven van de fundering had het de aannemer echter duidelijk moeten zijn geworden dat de grondwaterstand tot problemen in de uitvoering zou kunnen leiden. De wijze van uitvoering voldoet niet aan de eisen van deugdelijk en goed werk op het punt van de waterdichtheid van de betonnen constructie. Hij had moeten onderkennen dat met de detaillering van de architect de gewenste droge praktijkruimte niet gemaakt kon worden. Hij had de opdrachtgever en/of architect moeten waarschuwen voor de gevolgen en in overleg moeten treden met partijen over eventuele aanpassingen.”

Grondwater en aansprakelijkhied architect

Ten aanzien van de architect oordeel de rechtbank als volgt:
“Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam architect mag worden verwacht dat hij voorzienbare risico’s identificeert en waar mogelijk voorkomt. Uit het rapport van de deskundige volgt dat de architect dat niet heeft gedaan en dat het ontwerp op een aantal punten niet voldoet aan de eisen die aan een goed en zorgvuldig handelend architect kunnen worden gesteld. De rechtbank is van oordeel dat de architect derhalve aansprakelijk is voor de ontstane schade.”

Aannemer heeft waarschuwingsplicht bij kenbare wateroverlast

Ten aanzien van de aannemer oordeelt de rechtbank als volgt: niet is gebleken dat de aannemer de opdrachtgever en/of de architect heeft gewaarschuwd voor de eventuele gevolgen van die grote hoeveelheid water. De rechtbank acht derhalve ook de aannemer aansprakelijk voor de ontstane schade door optrekkend grondwater.

Zowel de architect als de aannemer zijn in deze zaak aansprakelijk voor de waterschade.
Rechtbank Middelburg, 12 juli 2006, LJN AY5471.