29 september 2016

Accountant aansprakelijk wegens beroepsfout jaarrekening

Categorie: Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid van een accountant voor het onverhaalbare gedeelte van een verstrekte lening was de inzet van deze rechtszaak van 5 juli 2016 van het Hof Amsterdam. De accountant gaf ten onrechte een goedkeurende verklaring voor de jaarrekening af. Dat leid tot beroepsaansprakelijkheid van de accountant. Een klacht bij het tuchtcollege werd eerder al toegewezen gegeven het feit dat de accountant geen deugdelijke cijfers met betrekking tot de Duitse deelnemingen had en het belang van deze activiteiten 16 % van het totaal der balanstelling beliep, heeft betrokkene een goedkeurende verklaring afgegeven zonder daarvoor een deugdelijke grondslag te hebben. Het College van Beroep heeft de accountant voor het ten onrechte afgeven van een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 1994 van het concern en het uitbrengen van een onjuist waarderingsrapport de maatregel van een schriftelijke waarschuwing opgelegd. lees ook: schadevergoeding beroepsaansprakelijkheid.

Accountantsverklaring en fout in jaarrekening

Uitgangspunt is dat de jaarrekening een zodanig inzicht dient te geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen, het resultaat, en de solvabiliteit en liquiditeit van de rechtspersoon. Gebeurtenissen na de balansdatum moeten in acht worden genomen tot de datum van het opmaken van de jaarrekening en bij de waardering van de activa en passiva dient het voorzichtigheidsbeginsel te worden toegepast en moet worden uitgegaan van de continuïteit van de onderneming.

Goedkeuring jaarrekening door accountant

In eerste instantie heeft de rechtbank geoordeeld dat niet kan worden aangenomen dat Rabobank de financiering in 1995 zou hebben stopgezet als zij kennis had kunnen nemen van de juiste cijfers over 1994. Bij gebreke daarvan is volgens de rechtbank geen causaal verband aanwezig tussen de aan de accountantsmaatschap verweten gedragingen en de door Heli Holding als rechtsopvolgster van Rabobank gevorderde schade. De rechtbank meende aldus dater geen causaal verband was tussen de schade (niet terugbetaalde lening) en de beroepsfout van de accountant. Het hof komt ten aanzien van het causaal verband tot een andere afweging dan de rechtbank.

Accountant aansprakelijk wegens beroepsfout jaarrekening

Doordat onverkort een goedkeurende verklaring is afgegeven, mocht Heli Holding ervan uitgaan dat de controlerend accountant op het moment van het afgeven daarvan van oordeel was dat het concern over het vereiste continuïteitsperspectief beschikte en daarover geen gerede twijfel bestond. Dit brengt het hof tot de conclusie dat het feit dat de financier een financiering aan het concern heeft verstrekt in causaal verband staat met de aan de accountant maatschap verweten beroepsfout (ten onrechte goedkeurende verklaring jaarrekening afgegeven). Het in hoger beroep van de accountant gevorderde gevorderde bedrag van € 514.586,77 wegens zijn beroepsfout wordt bij wijze van schadevergoeding aan de gedupeerde financier toegewezen.

Lees de uitspraak over aansprakelijkheid accountant.