11 december 2014

Aansprakelijkheid van indirect bestuurder in geval van faillissement

Categorie: Faillissementsrecht

aansprakelijkheid feitelijk bestuurder

In zijn uitspraak van 23 mei van dit jaar ging de Hoge Raad in op de vraag hoe het zit in het geval niet de statutair bestuurder moet worden aangesproken maar de feitelijk bestuurder.

Kort samengevat verrichtte een dochtervennootschap vlak voor haar faillissement substantiële betalingen aan haar moedervennootschap waardoor de overige schuldeisers schade leden. De moedervennootschap was tevens enig bestuurder van de dochtervennootschap. De heer Kok was enig aandeelhouder en enig bestuurder van de moeder. De ontvangen bedragen werden door de moeder onder meer aangewend voor de betaling van management fees aan de heer Kok en zijn zonen. De heer Kok werd aangesproken door de curator van de dochter op grond van onrechtmatige daad.

Voor de beantwoording van de vraag of de heer Kok onrechtmatig had gehandeld neemt de Hoge Raad het reeds genoemde standaardarrest Ontvanger/Roelofsen als uitgangspunt. De Hoge Raad gaat in dit geval nog wat verder en stelt dat de (indirecte) bestuurder van de dochtervennootschap tevens bestuurder en enig aandeelhouder van de moedervennootschap was en er aldus niet slechts sprake was van selectieve betaling, maar bovendien van (indirecte) bevoordeling van de bestuurder zelf als aandeelhouder (en crediteur) van de moedervennootschap. Het feit dat de heer Kok niet direct maar indirect bestuurder was maakt volgens de Hoge Raad geen verschil, de maatstaf uit Ontvanger/Roelofsen is ook van toepassing op een indirect bestuurder.

Naderend faillissement, handelen van bestuurder

Voor een bestuurder is het vaak lastig om in te schatten vanaf welk moment de bestuurder zich niet langer alleen mag richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming maar dat, in het geval van een naderend faillissement, ook rekening moet worden gehouden met de belangen van de crediteuren.

Kies je als bestuurder met dat in je achterhoofd inderdaad nog voor een laatste reddingspoging of laat je dat geld in de pot om in het geval van een faillissement mogelijke discussies te voorkomen. Voor deze en andere vragen in het geval van een naderend faillissement kunt u te alleen tijde voor een vrijblijvend eerste gesprek contact opnemen met ondergetekende of een van de andere advocaten van Blenheim advocaten te Amsterdam.