4 maart 2012

Aansprakelijkheid makelaar voor onjuiste informatie verkoopbrochure?

Categorie: Vastgoedrecht

Een makelaar is aansprakelijk voor onjuiste informatie verkoopbrochure. Oppervlakte pand bleek niet 12.000 m2 maar slechts 10.185 m2. De koper van het pand spande een procedure aan tegen de verkoper en zijn makelaar. De makelaar deed beroep op het exoneratiebeding (uitsluiting aansprakelijkheid) in de algemene voorwaarden.

In hoger beroep kreeg koper gelijk. De verkoper en makelaar waren hoofdelijk aansprakelijk volgens het Hof en veroordeeld tot betaling van Euro 279.660,– te vermeerderen met de wettelijke rente:
“Het hof heeft overwogen (rov. 4.5) dat een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar, alvorens de oppervlakte van een pand aan aanstaande kopers ter kennis te brengen, deze oppervlakte in het normale geval zelf dient op te meten. In het geval de gegevens van zijn opdrachtgever afkomstig zijn, dient de makelaar eerst te onderzoeken of deze informatie wel geheel juist is, ook als de gegevens uiteindelijk van een andere makelaar afkomstig zijn.”

Uitsluiting aansprakelijkheid makelaar in algemene voorwaarden

Echter de makelaar had aansprakelijkheid uitgesloten in de algemene voorwaarden. Aan afwijkingen in de oppervlakte konden volgens de koopakte geen rechten ontleend worden. Aan het slot van de brochure is vermeld:
“Deze brochure is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.”
In de koopakte: “Indien de door de verkoper opgegeven maat of grootte of de verdere omschrijving van het verkochte niet juist of niet volledig zijn, zal geen van partijen daaraan enig recht ontlenen.”
Dus gingen de makelaar en verkoper in cassatie bij de Hoge Raad.

Controle informatie verkoopbrochure door makelaar

De Hoge Raad vond in de uitspraak van 17 februari 2012 dat aan de uitsluiting van aansprakelijkheid van de makelaar en overige omstandigheden onvoldoende aandacht was besteed door het gerechtshof. De uitspraak van het hof werd vernietigd.
De Hoge Raad: “Deze klachten treffen doel. De vraag of een makelaar die bij een transactie betrokken is, gehouden is om zelfstandig te (laten) controleren of van de opdrachtgever of een derde ontvangen gegevens die onder zijn verantwoordelijkheid aan potentiële kopers worden meegedeeld, juist zijn, kan niet in haar algemeenheid worden beantwoord. Dat antwoord is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.”

Exoneratieclausule in verkoopbrochure makelaar

Over de uitsluiting van aansprakelijkheid van de makelaar: “Het antwoord op de vraag of – en zo ja, in hoeverre – een potentiële koper op de juistheid van de door een makelaar verstrekte informatie mag afgaan, is onder meer afhankelijk is van eventuele mededelingen van de makelaar over de mate waarin hij voor de juistheid van die gegevens instaat. Daaraan kan niet afdoen dat hij jegens de potentiële koper niet in een contractuele verhouding staat. Oordeel hof dat beroep makelaar op exoneratieclausule in verkoopbrochure naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, onjuist dan wel onvoldoende gemotiveerd, nu hof niet is ingegaan op alle relevante omstandigheden.” Uitspraak te vinden op rechtspraak.nl LJN: BV6162, 17 februari 2012.

De zaak is naar een ander gerechtshof verwezen om afgehandeld te worden.