14 juni 2013

Aansprakelijkheid werkgever bij bedrijfsuitje

Categorie: Aansprakelijkheidsrecht

De Wet bepaalt in artikel 7:658 BW dat de werkgever jegens de werknemer aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De werkgever is slechts dan niet aansprakelijk, indien de werkgever kan aantonen dat zodanige maatregelen door de werkgever zijn getroffen en zodanige aanwijzingen zijn verstrekt, die redelijkerwijs nodig waren om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

Personeelsdag

Randstad Nederland B.V. organiseert jaarlijks een landelijke personeelsdag voor al haar personeel. De personeelsdag in 2008 had onder meer als onderdeel het varen over de Maas met een speedboot. Randstad heeft hiervoor een evenementenbureau ingeschakeld. Tijdens de betreffende speedboottocht is de boot met een grote klap tegen een golf tot stilstand gekomen, nadat de speedboot over een andere golf is gesprongen. Meerdere opvarenden zijn gevallen of tegen elkaar aan gebotst. Een werkneemster is echter door de botsing enige seconden buiten bewustzijn geraakt. Na het ongeval ervaart zij pijnklachten aan onder meer nek, rug, linkerarm en schouder. Voor de door haar geleden schade stelt zij haar werknemer aansprakelijk.

Uitspraak kantonrechter

De kantonrechter volgt de stellingen van werkneemster en oordeelt dat Randstad aansprakelijk is voor de door werkneemster geleden schade. Bij de beoordelen achtte de kantonrechter met name van belang dat de personeelsdag een onlosmakelijk deel van het dienstverband was en van de daaronder vallende werkzaamheden. De dag diende, hoewel recreatief, in de eerste plaats een bedrijfsmatig doel, namelijk het versterken van de onderlinge band tussen de werknemers. Het feit dat de bedrjifsdag plaatsvond op een zaterdag en dat de locatie buiten kantoor was, alsmede het feit dat deelname vrijwillig was, doet naar het oordeel van de kantonrechter niets af aan het feit dat de personeelsdag van Randstad valt onder het bepaalde in artikel 7:658 lid 1 BW. Daarbij komt dat het varen met speedboten op de Maas met snelheden tot 100 kilometer per uur zodanig gevaarlijk was dat de kantonrechter van oordeel is dat Randstad tekort is geschoten in haar zorgplicht.

Andere jurisprudentie

Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade ontstaan tijdens bedrijfsuitjes, zijn reeds meerdere uitspraken gedaan. Nu in deze uitspraken de aansprakelijkheid van de werkgever heel erg afhangt van de specifieke omstandigheden van het geval, is het lastig om uit deze uitspraken een rode draad te destilleren.

Uit het vorengaande blijkt echter wel dat het als werkgever zeker zinvol is om advies in te winnen bij het (laten) organiseren van bedrijfsuitjes.
Een aansprakelijkheid ligt op de loer.