27 maart 2023

Aanvraag via advocaat tot intrekking van vergunning die overlast veroorzaakt

Categorie: Vergunningen

Een belanghebbende derde kan intrekking van de vergunning van een ander verzoeken. Dan kan een gemeente of bestuursorgaan ambtshalve besluiten tot intrekken van een vergunning. Daar kan reden voor zijn indien sprake is van ontoelaatbare gevolgen van (uitoefening) van de vergunning. Bij intensieve veehouderij of industrie kan dat bijvoorbeeld het geval zijn door stankoverlast. Lees ook mijn blog: intrekking exploitatievergunning horeca.

Op de aanvraag tot intrekking van een vergunning dient binnen zes maanden beslist te worden of dient een verlengingsbesluit genomen te worden, nadat eerst gelegenheid aan de aanvrager is geboden zijn zienswijze naar voren te brengen.

De wet Wabo regelt wanneer intrekking vergunning mogelijk is

Artikel 2.33 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft aan in welke gevallen het bevoegd gezag een vergunning moet intrekken en kan intrekken. Van de bevoegdheid tot het intrekken van de vergunning wegens ontoelaatbaar ernstige nadelige gevolgen moet gebruik worden gemaakt, als die situatie zich voordoet.

in artikel 2.33, lid 2 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het gemeentebestuur bevoegd om een verleende omgevingsvergunning voor bouwen geheel of gedeeltelijk in te trekken als niet binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de verkregen omgevingsvergunning voor de activiteit
bouwen een begin is gemaakt met het bouwen.

Lees ook: handhaving en gedogen.