16 februari 2016

ABN AMRO moet EUROBOX swapschade betalen!

Categorie: Bestuursrecht

In een renteswap zaak heeft Abn Amro weer een gevoelige nederlaag geleden.

In dit geval heeft EUROBOX de procedure tegen ABN AMRO al voor een groot deel gewonnen. De rechter spreekt duidelijk haar ongenoegen uit over de wijze waarop ABN AMRO deze renteswap heeft opgedrongen aan de klant. Het beeindigen van de renteswap kon alleen tegen betaling van een hoge negatieve waarde, terwijl de bank juist had voorgedaan als er sprake was van een flexibel product.

Bank verliest weer renteswap zaak

Eurobox bankiert al sinds 2006 bij de ABN AMRO. Aanvankelijk is op initiatief van de bank tussen partijen gesproken over een eventuele renteswap, om het renterisico af te dekken dat door Eurobox werd gelopen op de financieringen die Eurobox bij PVF Syntrus Achmea had afgesloten.

Waardeloze renteswap voor een lening met vaste rente

Op initiatief van ABN AMRO zijn partijen vervolgens op 20 juni 2008 een renteswap overeengekomen met betrekking tot een hoofdsom van 4.000.000 EUR voor een looptijd van 10 jaar met een vaste rente van 5,07% en een variabele rente van 3-maands Euribor.

Het geschil tussen partijen komt erop neer dat Eurobox op advies van de Bank een renteswap heeft afgesloten, terwijl de bank de zorgplicht had om dit juist af te raden omdat Eurobox geen leningen met variabele rente had lopen(rente-mismatch). Daarnaast had de bank dit moeten afraden omdat de renteswap niet paste bij (de omvang van) haar lening portefeuille (overhedge). Aldus was een renteswap voor Eurobox in zijn geheel geen passend instrument. Eurobox vordert vergoeding van de door haar hierdoor geleden schade.

Dwaling bij de renteswap?

Met betrekking tot het leerstuk van dwaling oordeelt de rechtbank in deze uitspraak, dat in het bijzonder het risico van het bestaan van een negatieve marktwaarde van de renteswap op enig moment, welke waarde door Eurobox zou moeten worden vergoed op het moment dat Eurobox gedurende looptijd van de renteswap af wil, zich goed leent voor een geslaagd beroep op dwaling. Met name nu volgens Eurobox de dwaling te wijten is aan de inlichting zijdens de ABN AMRO, die er samengevat op neerkomen dat zij altijd en zonder problemen van de renteswap af zou kunnen.

Echter kan het beroep op dwaling in deze zaak niet slagen wegens onvoldoende bewijs op basis waarvan de rechtbank kan beoordelen of voorafgaand aan het sluiten van de renteswap Eurobox door de ABN AMRO voldoende is ingelicht over het risico van negatieve marktwaarde(inflexibiliteitsrisico). Daarnaast zal om proceseconomische redenen niet worden overgegaan tot nadere bewijsvoering omdat de subsidiaire vordering, de vordering gebaseerd op een zorgplichtschending door de ABN AMRO, slaagt en daarmee hetzelfde door eiser wordt bereikt als wanneer een beroep op dwaling was geslaagd.

Renteswap werd verkocht als flexibel product

ABN AMRO heeft een renteswap verkocht als flexibel product. Door de negatieve marktwaarde bleek het product echter helemaal niet flexibel. Bovendien is de renteswap afgesloten voor een lening met een vaste rente. Dat is dus een zinloos rentederivaat.

In rechtsoverweging 4.6 stelt rechtbank dat naar vaste rechtspraak op een bank een zorgplicht rust die er mede toe strekt de cliënt te beschermen tegen de gevaren van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan inzicht. Deze zorgplicht vloeit voort uit hetgeen waartoe de eisen van redelijkheid en billijkheid een financiële dienstverlener, mede gezien haar maatschappelijke functie en haar deskundigheid, verplichten. De rechtbank overweegt verder dat:

‘Deze zorgplicht behelst onder meer dat de bank, mede afhankelijk van de aard en complexiteit van het te verstrekken advies en of te adviseren product, vooraf voldoende onderzoek moet doen naar de financiële mogelijkheden, de deskundigheid en doelstellingen van de cliënt, om in te kunnen schatten of en, zo ja, in hoeverre en welke op wijze zij de cliënt dient te informeren over de werking en kenmerken van een voorgenomen transactie of toegepaste constructie en hem moet waarschuwen voor de (bijzondere) risico’s die daaraan verbonden zijn, alsook voor het feit dat een door hem voorgenomen of toegepaste (beleggings-)strategie mogelijk niet past bij zijn financiële mogelijkheden of doelstellingen, zijn risicobereidheid of zijn deskundigheid (vgl. Hoge Raad 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4914, gepubliceerd op rechtspraak.nl).

Deze zorgplicht is niet alleen van toepassing in de verhouding tussen de bank en een particuliere cliënt. De eisen van redelijkheid en billijkheid brengen mee dat een financiële dienstverlener, in aanmerking genomen haar maatschappelijke functie en haar deskundigheid, in de verhouding tot een ondeskundige wederpartij steeds dient te onderzoeken welke informatie en/of waarschuwingen zij aan een specifieke cliënt dient te verstrekken, teneinde hem in staat te stellen een voldoende geïnformeerde beslissing te nemen een bepaalde transactie of (combinatie van) product(en) al dan niet aan te gaan of af te nemen.’

Aangezien uit de gegevens die de controller van Eurobox aan de bank heeft verstrekt erop wijzen dat een dat de Syntrus-leningen een vaste rente kennen, zodat een renteswap dienende tot afdekking van een Euribor-renterisico dus geen passend instrument is, heeft de rechtbank geoordeeld dat de advisering van de ABN AMRO omtrent de renteswap een schending oplevert van de op de bank rustende zorgplicht. Aldus had de bank de renteswap moeten afraden.

Bank heeft zorgplicht geschonden door waardeloze renteswap adviseren

De rechtbank oordeelt hieromtrent dat indien de bank haar zorgplicht wel was nagekomen, Eurobox in de positie zou verkeren dat zij geen renteswap had afgesloten. Alle kosten die uit de renteswap zijn voortgevloeid, kunnen worden aangemerkt als staande in causaal verband met het tekortschieten van de bank. De Bank moet dus alle renteswap betalingen terug betalen. Deze kosten kunnen worden aangemerkt als schade omdat de renteswap ervoor heeft gezorgd dat Eurobox een hogere rente heeft moeten betalen dan wanneer zij geen renteswap had afgesloten.

Schade van renteswap moet helemaal vergoed worden

Voor schadevergoeding komt allereerst in aanmerking de vaste rente die Eurobox als gevolg van de renteswap aan de bank heeft betaald en nog gaat betalen minus de Euribor die Eurobox uit hoofde van de renteswap van de bank heeft ontvangen en nog gaat ontvangen.

Ten tweede wordt in beginsel de negatieve marktwaarde van de renteswap die Eurobox aan de bank zal moeten vergoeden in geval van tussentijdse beëindiging aangemerkt als schade.

Daarnaast komt in beginsel ook voor schadevergoeding in aanmerking de rente die Eurobox heeft moeten betalen ter verkrijging van middelen om aan de renteswapverplichtingen te voldoen. Echter zal reeds door de bank de wettelijke rente moeten worden vergoed, zoals hiervoor genoemd, met als gevolg dat moet worden aangenomen dat daarmee deze schade al aan Eurobox is vergoed.

Als laatst oordeelt de rechter dat ook de door Eurobox gestelde zekerheid als vermogensschade kan worden aangemerkt. De rechtbank oordeelt dat deze zekerheden moeten worden vrijgegeven.

De Bank heeft alle schuld bij advisering waardeloos renteswap

De ABN AMRO verweert zich op het feit dat Eurobox zelf schuld heeft aan de schade, omdat zij haar verantwoordelijkheid jegens de bank had moeten nemen en in het belang van haar onderneming had dienen te onderzoeken of de door de bank geboden producten passend zijn voor haar onderneming. De rechtbank verwerpt dit verweer gezien de aard van de tekortkoming van de bank, namelijk de schending van de zorgplicht. Aannemen van eigen schuld zou namelijk betekenen dat waar de bank niet heeft gezien dat de renteswap in dit geval een onnodig en niet passend product was en voor Eurobox alleen maar nadelig zou zijn, Eurobox dat dan maar had moeten inzien.