30 augustus 2011

Activiteitenbesluit voor winkels, bedrijven, inrichtingen, etc.

Categorie: Vergunningen

Het niet melden doen op grond van het Activiteitenbesluit is een overtreding waartegen strafrechtelijk opgetreden kan worden! Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit van kracht geworden voor de meeste bedrijven in Nederland.
Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit betreft regels voor onder meer opslag- en transportbedrijven, horecabedrijven, bouw- en houtbedrijven, inrichtingen voor motorvoertuigen en woon- en verblijfsgebouwen. De branchegerichte Algemene Maatregelen van Bestuur zijn hiermee vervallen.
Vaak hebben bedrijven geen milieuvergunning nodig omdat het Activiteitenbesluit hiervoor in de plaats komt. Deze bedrijven moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit. Per activiteit binnen een bedrijf zijn de voorschriften van het Activiteitenbesluit en bijbehorende regeling van toepassing.

Bedrijfstypen

Het Activiteitenbesluit kent drie typen bedrijven:
Type A : kan bijvoorbeeld een kleine winkel of kantoor. Dergelijke bedrijven hoeven zich niet te melden maar moeten wel voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit.
Type B : hieronder vallen een horecabedrijf, garagebedrijf of aannemer; deze moeten zich melden en voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit.
Type C : type C bedrijven aangewezen in het Activiteitenbesluit en hiervoor is een milieuvergunning nodig. U moet dan een aanvraag indienen bij de gemeente en voldoen aan de voorschriften van de milieuvergunning. Afhankelijk van de activiteiten die uitgeoefend worden, dient voldaan te worden aan sommige onderdelen van het Activiteitenbesluit en/of de regeling.
Het kan zijn dat u tot op heden over een milieuvergunning beschikte maar door de wijziging een type B bedrijf bent geworden. Dit geldt met name voor bedrijven uit de metaal-elektro branche, maar dit kan ook voor ander bedrijven het geval zijn. De bestaande vergunning vervalt in beginsel en de voorschriften uit het Activiteitenbesluit komen in de plaats van de vergunning. Voor enkele voorschriften geldt echter een overgangssituatie. Voor de exacte gevolgen voor uw inrichting kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling van uw gemeente.

Melding

Type A-inrichtingen hoeven onder het Activiteitenbesluit dus niet te melden. De overige inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit type B zijn, moeten een melding doen als ze nieuw zijn of als er een verandering van de inrichting plaatsvindt. Bestaande inrichtingen die zich al gemeld hebben hoeven niet opnieuw te melden tenzij er wijzigingen plaatsvinden binnen het bedrijf. In dat geval dient u 4 weken voor het starten of veranderen van uw bedrijf bij de gemeente te melden met behulp van de landelijke website http://aim.vrom.nl of als dat niet lukt met behulp van een formulier, dat bij uw gemeente opgevraagd kan worden.

Handhaving

Bij controle kan de gemeente tot handhaving overgaan. Door niet tijdig te melden, bent u in strijd met artikel 8.41 van de Wet milieubeheer en artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit. Niet melden is daarnaast ook strafbaar op grond van de Wet op de economische delicten art. 1a, cat. 2. Er kan een last onder dwangsom worden opgelegd worden. Ook kan de politie strafrechtelijk optreden.

Zorgplicht

Een bedrijf heeft ook een zorgplicht. Schade aan het milieu dient voorkomen te worden. Dat is een algemene norm in het Activiteitenbesluit voor gevallen welke nu specifiek zijn geregeld
Besluit tot handhaving wegens overtreding van de zorgplichtbepaling (artikel 2.1) van het Activiteitenbesluit. Artikel 2.1 vormt een vangnetbepaling voor de gevallen dat in het Activiteitenbesluit een voldoende normering ontbreekt. Handhaving van dit artikel is pas aan de orde indien door handhaving van de overige regels van het Activiteitenbesluit nadelige gevolgen voor het milieu onvoldoende kunnen worden voorkomen. Rechtbank Den Bosch 17 juni 2011 LJN BQ9980 (6 augustus 2011).