13 oktober 2011

Advocaat bespreekt aansprakelijkheid van een bank of adviseur bij schending zorgplicht en informatieplicht

Categorie: Aansprakelijkheidsrecht

In een uitspraak van 9 januari 1998, heeft de Hoge Raad beslist dat de maatschappelijke functie van de bank een bijzondere zorgplicht meebrengt, zowel jegens haar cliënten uit hoofde van de met hen bestaande contractuele verhouding, als ten opzichte van derden met wier belangen zij rekening behoort te houden op grond van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Ook in de precontractuele fase rust op de bank echter een zorgplicht. De reikwijdte van de zorgplicht hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Het schenden van de informatie- of mededelingsplicht kan ook een schending van de zorgplicht met zich meebrengen.

Aansprakelijkheid financieel adviseur bij schending zorgplicht

In artikel 4:21 Wft is bepaald dat, indien een financiële dienstverlener een financiële dienst verleent door tussenkomst van een bemiddelaar, de nodige informatie wordt verstrekt door de bemiddelaar. Meer in het algemeen geldt (zie artikel 6:228 lid 1 sub b BW) dat op partijen een mededelingsplicht kan rusten om een wederpartij te informeren wanneer duidelijk is dat deze partij bij het sluiten van een overeenkomst onder een onjuiste voorstelling van zaken uitgaat. Wanneer een partij tekort schiet in de nakoming van zijn mededelingsplicht kan hij daarmee onrechtmatig handelen jegens zijn wederpartij.

Het zal van de specifieke omstandigheden van het geval afhangen in hoeverre de zorgplicht, de informatieplicht of waarschuwingsplicht is geschonden en de bank of adviseur schadeplichtig is.