20 januari 2012

Door decharge wordt bestuurder ontheven van aansprakelijkheid; onze advocaat bespreekt bestuurdersaansprakelijkheid

Categorie: Bestuurdersaansprakelijkheid

Decharge betreft alleen de eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de vennootschap en niet op die tegenover derden. Bestuurdersaansprakelijkheid omvat meer. Decharge is gebaseerd op gegevens uit de jaarrekening of op hetgeen anderszins aan de algemene vergadering bekend is. Wanneer bestuurdersaansprakelijkheid in de lucht hangt kan uw advocaat u adviseren over uw positie. Derden kunnen nog steeds schadevergoeding vorderen van de bestuurder ondanks de verleende decharge.

Goedkeuring jaarstukken en decharge

Het in een decharge besloten ontslag van aansprakelijkheid, welke decharge blijkens de statuten is verbonden aan de goedkeuring van de jaarstukken, gaat niet verder dan tot datgene wat uit die stukken blijkt. Met andere woorden decharge strekt zich slechts uit tot gegevens die uit de jaarrekening blijken of die anderszins aan de algemene vergadering van aandeelhouders zijn bekendgemaakt voordat deze de jaarrekening vaststelde of goedkeurde.

Een decharge geldt met betrekking tot de interne aansprakelijkheid van bestuurders, dus slechts in de verhouding tot de vennootschap. Decharge staat dus niet in de weg aan eventuele aansprakelijkheid van bestuurders tegenover derden, onder wie ook zijn te begrijpen een of meer individuele aandeelhouders tegen wie de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld.

Decharge bestuurder voor gemaakte fouten

De algemene vergadering kan besluiten het bestuur uitdrukkelijk te dechargeren van gemaakte fouten. De decharge door de algemene vergadering brengt mee dat de vennootschap de bestuurder later niet meer op grond van wanprestatie kan aanspreken. Een door de algemene vergadering verleende decharge staat niet in de weg aan een actie tot schadevergoeding door individuele aandeelhouders of door derden.

Vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening is nog geen kwijting aan een bestuurder of commissaris. Er is dus een separaat agendapunt nodig voor decharge en een daarop genomen besluit tot decharge.

Overeenkomst met daarin decharge van bestuurder

Decharge kan, in plaats van besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, ook worden ‘verleend bij overeenkomst van de vennootschap met een bestuurder’ terwijl de vennootschap bij het aangaan van een dergelijke overeenkomst gewoonlijk wordt vertegenwoordigd door de raad van commissarissen. Zo wordt decharge bij overeenkomst gezien als middel voor de vennootschap om op de kortst mogelijke termijn ‘zonder daartoe een aandeelhoudersvergadering met alle daaraan verbonden formaliteiten te moeten afwachten’ een einde te maken aan een conflictsituatie waarin een bestuurder ontslag neemt maar finale kwijting bedingt (Kamerstukken I 2000/01, 27 483, nr. 293a, p. 3/4).