28 mei 2022

Aansprakelijkheid deskundige voor fout bij aankoopkeuring

Categorie: Aansprakelijkheidsrecht

 

Een keuring door een deskundige is soms onderwerp van een rechtszaak. Als de deskundige een fout maakt kan dat tot aansprakelijkheid leiden. Bijvoorbeeld als bij een bouwkeuring asbest niet is ontdekt. Of bij een scheepskeuring lekkage is gemist door de deskundige. Of de aankoopkeuring van een paard. Bijvoorbeeld gemist asbest bij aankoopkeuring. Ook een derde die mocht vertrouwen op de juistheid van een deskundigenrapport kan de deskundige aansprakelijk stellen. Over fout in deskundigenrapport bij vastgoed lees je hier meer. Hieronder geef ik een voorbeeld van een keuring door een dierenarts.

Deskundige maakt fout bij aankoopkeuring

Als voorbeeld bespreek ik de keuring door een dierenarts. In deze zaak heeft de koper van een paard de ingehuurde keuringsarts (dierenarts) mede gedagvaard. Hij heeft in zijn algemene voorwaarden uitsluiting van aansprakelijkheid opgenomen.

Exoneratie aansprakelijkheid: “1. De keurende dierenarts en/of de dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige schade -vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen- veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van dit onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende dierenarts.”

Keuring dierenarts bij aankoop paard

Dierenarts wordt verweten dat deze toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tot opdracht door geen melding te maken van de artrose. Daarnaast heeft de dierenarts ook op andere wijze niet gehandeld als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mocht worden verwacht, door in strijd met meerdere artikelen uit de Code voor de Dierenarts oktober 2007 van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde te handelen. Tevens stelt de koper van het paard dat deze handelwijze jegens haar onrechtmatig is. Er volgt gesteggel over de uitleg van röntgenfoto’s van het paard. Er zijn verschillende meningen over.

Uitsluiting aansprakelijkheid dierenarts keuring paard

De keuringsarts is volgens de rechter niet aansprakelijk nu hij aansprakelijkheid in algemene voorwaarden heeft uitgesloten.
Rechtbank: “vast staat dat dit exoneratiebeding is opgenomen in de algemene voorwaarden van de keuringsarts en tevens is afgedrukt op het opdrachtformulier. Koper van het paard betoogt met dit verweer kennelijk dat haar geen redelijke mogelijkheid tot kennisneming van die algemene voorwaarden is geboden. Dit staat echter niet aan de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden in de weg. Keuringsarts alleen dan aansprakelijk is jegens koper van het paard op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien sprake is van opzet of grove schuld van de keurende dierenarts.

LJN: BV6190, Rechtbank Arnhem, 17 februari 2012