3 juli 2012

Aansprakelijkheid van de overheid voor onjuiste informatie.

Categorie: Bestuursrecht

Aansprakelijkheid overheid voor onjuiste informatie

Het kan gebeuren dat een bestuursorgaan, bijvoorbeeld een provincie of gemeente, onjuiste informatie verstrekt of inlichtingen. Deze onjuiste informatie kan ook tot schade lijden bij een betrokkene. Indien op deze wijze een gemeente, in het kader van een vergunningprocedure, onjuiste informatie verstrekt, kan dit bestuursrechtelijk tot gevolg hebben dat een dergelijke inlichting wordt “gedekt” door het besluit dat uiteindelijk wordt genomen. Dat is bijvoorbeeld het geval geweest in de uitspraak inzake gemeente Valkenswaard (LJN: AT7774). De belanghebbende kan tegen het besluit bezwaar of beroep aantekenen en eventueel schadevergoeding van het bestuursorgaan vorderen. Lees ook: schadevergoeding overheid.

Fout advies adviseur overheid

Onlangs deed zich weer een kwestie weer voor waar onjuist advies van de overheid in het geding was. Het ging om een overheidsadviseur die adviezen had verstrekt. Deze adviezen bleken achteraf onjuist te zijn. De adviezen waren afkomstig van Lucht Verkeersleiding Nederland (LVLN). Projectontwikkelaar Chipshol meende door deze foute adviezen schade te hebben geleden. De bouwplannen van Chipshol konden immers niet uitgevoerd worden. De adviezen van LVLN lagen ten grondslag aan besluiten en deze waren inmiddels onherroepelijk geworden. De Hoge Raad moest nu beoordelen of de overheidsinstelling aansprakelijk was. En dat is het geval volgens de Hoge Raad.

Informatie deskundige en aansprakelijkheid overheid

De reden daarvoor is dat, naar oordeel van de Hoge Raad, deze adviseur LVLN een eigen, zelfstandige en onafhankelijke positie inneemt ten opzichte van andere bestuursorganen en ook gezien wordt als een zeer specifieke deskundige adviseur op het gebied van luchtverkeersleiding.

Ook werd als bijzondere omstandigheid voor aansprakelijkheid aangenomen dat deze adviseur niet namens of ten behoeve van een bestuursorgaan was opgetreden in het overleg met de projectontwikkelaar, maar in de hoedanigheid van specialistisch adviseur op het gebied van luchtverkeersbeveiliging. De adviseur had een onafhankelijke advies- en informatiepositie. LVML heeft nagelaten om de projectontwikkelaar duidelijk te maken “dat bij wijziging van de bouwplannen er mogelijk wel ruimte was voor bebouwing.”

Aansprakelijkhied bestuursorgaan

Hieruit kan afgeleid worden dat sommige fouten (onjuiste informatie, verkeerde inlichtingen en dergelijke) afkomstig van een bestuursorgaan gedekt kunnen worden door het uiteindelijke besluit dat het bestuursorgaan in het geval van een specifieke deskundige overheidsinstelling vanuit die positie heeft geadviseerd. Het kan dus in een specifiek geval anders liggen. Hier kan de overheid c.q. het bestuursorgaan aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt door onjuiste informatie.

Hoge Raad 25 mei 2012, LJN: BU9920