15 december 2010

Advocaat adviseert over bouwstop, gebruiksmelding, eindinspectie, omgevingsvergunning?

Categorie: Vastgoedrecht

Voorwaarden ingebruikname gebouw en vergunning

Het is niet toegestaan het bouwwerk in gebruik te nemen als:

 De bouwcontroleur geen eindinspectie/oplevering heeft uitgevoerd

 In afwijking van de vergunning is gebouwd

 U gebruiksvergunningplichtig bent en nog geen gebruiksvergunning heeft gekregen

 U gebruiksmeldingplichtig bent en nog geen gebruiksmelding heeft ingediend

Gebruiksvergunning of gebruiksmelding?

U heeft een gebruiksvergunning aan als:

 Aan meer dan tien kinderen jonger dan 12 jaar of aan meer dan 10lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf wordt verschaft

 Aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft.

U heeft een gebruiksmelding in als:

 Een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, van het gebruiksbesluit is toegepast

 Meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn, anders dan in een één- of meergezinswoning

 Een woonfunctie in gebruik wordt genomen voor kamerverhuur

Gebruiksmelding

Bedrijven en instellingen moeten een melding doen van het gebruik van een gebouw indien:

• u wilt afwijken van de brandveiligheidseisen, omdat u een gelijkwaardige oplossing hebt om de veiligheid te waarborgen.

• in het gebouw meer dan 50 mensen aanwezig zijn of als het waarschijnlijk is dat dit gaat gebeuren.

• u kamers verhuurt.

U doet de melding het liefst uiterlijk vier weken voor u het gebouw gaat gebruiken. Per gebouw doet u één keer de melding. Het maakt dus niet uit of er een nieuwe eigenaar of exploitant is. Als het gebruik wijzigt moet u opnieuw een melding doen of een omgevingsvergunning voor het gebruik aanvragen. Bij sommige gebouwen is een melding niet voldoende en moet u een omgevingsvergunning aanvragen als u het gebouw wilt gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij basisscholen en verzorgingstehuizen.

Let op! Vroeger heette deze melding een gebruiksmelding. Per 1 oktober 2010 is deze melding onder het omgevingsrecht komen te vallen.

Eindinspectie en certificaten

Bij de eindinspectie vraagt de gemeente om de attesten/certificaten van de diversen voorzieningen bijvoorbeeld ten behoeve van brandveiligheid. Houdt voor de oplevering bij oorkeur contact met de (buiten) inspecteur van de gemeente. Bij gebouwen met een brandveiligheidinstallatie (brandmeld-, ontruiming-, sprinklerinstallatie e.d.) moet bij de eindcontrole de installateur aanwezig zijn. Bij deze controle is ook een vertegenwoordiger van de brandweer aanwezig. Indien de bouwcontroleur akkoord is, dan sluit deze de omgevingsvergunning voor bouwen en de omgevingsvergunning voor gebruik (voorheen gebruiksvergunning) af. Daarmee wordt het bouwwerk gereed verklaard. Hierna wordt het bouwdossier administratief afgehandeld/gearchiveerd en de omgevingsvergunning voor gebruik overgedragen aan de brandweer.