6 maart 2015

Advocaat AFM over handhaving bij beleggingen

Categorie: Toezicht- en handhaving AFM

Uit onderzoek van de Afm volgt dat de Autoriteit Financiële Markten meer handhavende bevoegdheden krijgt en er dus meer handhaving door AFM zal zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de risico’s erg groot zijn, er veel tekortkomingen zijn en de opbrengst vaak tegenvalt. De AFM heeft op dit moment te weinig grip op de aanbieders van beleggingsobligaties en pleit daarom voor betere bescherming voor de belegger in beleggingsobligaties.

Veel aanbieders maken gebruik van vrijstellingen en uitzonderingen op de prospectusplicht. Doorlopend toezicht is daarom volgens AFM gewenst. Op dit moment is het Ministerie van Financiën bezig met het voorbereiden van een wijziging in de wet die dit mogelijk zou moeten maken. Als advocaat AFM en DNB moet ik constateren dat dit zal leiden tot meer handhaving van DNB en AFM. De AFM zal waarschijnlijk sneller een informatieverzoek toesturen, maar u kunt daar als belegger ook op aandringen, maar ik kan u als advocaat financieel recht ook bijstaan bij een informatieverzoek van AFM. Als advocaat AFM kan ik u adviseren over uw rechten en plichten bij handhaving van AFM. AFM heeft zich namelijk ook te houden aan de Wet en als ondernemer kunt u geconfronteerd worden met een toezichthouder die te voortvarend handelt. Als advocaat sta ik zowel veel gedupeerde beleggers bij als ondernemers die geconfronteerd worden door handhaving van AFM.

In een recent onderzoek van AFM gaat het om risicovolle obligaties waarbij de opbrengst wordt gebruikt om collectief te beleggen. Belegging kan plaatsvinden in onder andere vastgoed, landbouwgrond, zonnepanelen, wijn, aandelen et cetera. De opbrengst van de beleggingen worden gebruikt om de obligatie af te lossen en de rente op de obligatie te betalen. Deze aanbiedingen vallen vaak buiten toezicht van de AFM en kunnen daarom risicovol zijn. Daar staat tegenover dat er veel beleggingen weliswaar risicovol zijn, maar juist wel binnen de kaders van de Wet zijn. Als advocaat moet ik constateren dat dit duidelijk zal leiden tot meer handhaving van DNB en AFM.

De AFM heeft al veel mogelijkheden om handhavend op te treden. Bijvoorbeeld door een last onder dwangsom op te leggen of doordat AFM een boete oplegt. Bedacht moet worden dat de AFM het ook weleens ‘mis’ heeft en buiten haar handhavende bevoegdheden treedt. als advocaat AFM kan ik u ook bijstaan bij een informatieverzoek van AFM.

Onderzoek AFM naar beleggingsobligaties

In 2014 heeft de Autoriteit Financiële Markten zeven aanbieders van beleggingsobligaties onderzocht. Er zijn ernstige tekortkomingen in de informatieverstrekking geconstateerd. Niet alleen is er essentiële informatie achtergehouden, maar in een aantal gevallen zelfs onjuiste informatie gegeven. Als gevolg hiervan heeft de Autoriteit Financiële Markten meerdere handhavingsmaatregelen opgelegd. Dat kan voor de aanbieders, maar ook voor de beleggers verstrekkende gevolgen hebben. Als advocaat AFM sta ik bijvoorbeeld bestuurders bij die geconfronteerd worden met handhaving door AFM. Bedacht moet worden dat de AFM zelfs de bestuurder een boete kan opleggen.

Waarom extra bescherming AFM voor beleggers bieden?

Consumenten moeten extra bescherming krijgen op het gebied van informatievoorziening bij beleggingsobligaties. Volgens de AFM wordt er niet te weinig gekeken naar de risico’s, maar ook worden de risico’s vaak verkeerd begrepen. Er worden hoge rendementen beloofd zonder aandacht te besteden aan alle risico’s. Een risicoverhogende factor is het geval waarin de aanbieder geen eigen vermogen heeft of het geval dat de aanbieder de obligatiegelden doorleent. Als advocaat AFM kan ik beoordelen of er wellicht in uw geval ook handhaving van de AFM gewenst is.

Toelichting uitkomst onderzoek AFM

Naar aanleiding van het onderzoek, zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd:

  • Een ondoorzichtige en ingewikkelde juridische en economische structuur, met intransparante intragroepsrelaties en onduidelijke zeggenschapsverhoudingen. Als gevolg waarvan het voor beleggers onduidelijk is welke verhaalsmogelijkheden en zekerheden zij hebben;
  • een ‘scheef’ risicoprofiel: de uitgevende partij van beleggingsobligaties heeft vaak geen of bijna geen eigen vermogen. De aanbieder van een beleggingsobligatie ondervindt geen nadeel indien de belegging niet slaagt. De risico’s komen voor rekening van de belegger, dus ook een eventueel faillissement;
  • schijnzekerheden: er worden hoge rendementen beloofd waarbij de onderliggende waarde van bijvoorbeeld het vastgoed of de zonnepanelen als zekerheid worden gegeven die in feite vaak inhoudsloos en/of zijn achtergesteld aan andere schulden.

Advies advocaat over handhaving door AFM

Ondervindt u, als belegger, ook problemen bij beleggingen in obligaties? Of staat u aan de andere kant en is de AFM te snel in haar oordeel?

Als o.a. advocaat AFM adviseer ik u graag omtrent deze en verwante problemen.

http://www.advocaten-amsterdam.nl/846/boete-bestuurder-aansprakelijk-afm-advocaat