25 juni 2014

Advocaat AFM over last onder dwangsom

Categorie: Handhaving

Naast het opleggen van een boete heeft de AFM de mogelijkheid om een last onder dwangsom op te leggen aan een financiële instelling (DNB heeft dit instrument ook). De last onder dwangsom is een geschikt handhavingsinstrument indien de overtreding voortduurt. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is nader gespecificeerd ter zake van welke overtredingen een last onder dwangsom opgelegd kan worden. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat de last onder dwangsom verder omschreven. De mogelijkheid van AFM boetebesluit te nemen bespreek ik in een andere blog.

Een last onder dwangsom is een herstelsanctie, die gericht is op geheel of gedeeltelijk herstel van een overtreding alsmede een verplichting tot betaling van een geldsom, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd. Indien de last onder dwangsom strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van verdere overtredingen, wordt een termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd. Op het moment dat de financiële instelling niet binnen de gestelde termijn aan de last voldoet, wordt de dwangsom verbeurd en moet de dwangsom betaald worden aan de AFM. Een recent voorbeeld van een last onder dwangsom is de opgelegde last bij Staal Vastgoed Participaties. Volgens de AFM biedt Staal Participaties mogelijk effecten aan het Nederlands publiek. Dat mag volgens de Wet op het financieel toezicht niet zonder een prospectus dat de AFM heeft goedgekeurd.

De AFM heeft onder meer gevraagd om een toelichting op de activiteiten van Staal Participatie. Ook wil de AFM afschriften ontvangen van de standaardovereenkomsten die participatiehouders met Staal Participaties. Dit informatieverzoek is versterkt door een last onder dwangsom van de AFM bij Staal Participaties.

Advocaat bespreekt last onder dwangsom AFM

Een last onder dwangsom is er dus op gericht de betrokken financiële instelling een norm of wettelijke regeling te laten naleven of met een bepaald handelen te stoppen of juist daartoe aan te zetten. Soms wil de AFM of DNB bepaalde informatie zien en dan kunnen zij een last onder dwangsom op leggen om die informatie in te zien. De dwangsom kan op verschillende wijzen worden vastgesteld, namelijk:

1. op een bedrag ineens;

2. op een bedrag per tijdseenheid dat de last niet wordt uitgevoerd;

3. op een bedrag voor iedere overtreding van de last.

Bij de bepaling van de hoogte van de te betalen dwangsom wordt gekeken naar de zwaarte van de geschonden norm en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Als advocaat financieel recht bij handhaving door AFM en DNB kan ik u nader informeren en/of adviseren.

Rechtsbescherming tegen dwangsom Afm

Tegen het besluit van de AFM tot oplegging van een last onder dwangsom staat bezwaar en beroep open. Daarna kan eventueel nog hoger beroep in worden gesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Is er speodeisned belang dan kan ook een voorlopige voorziening gevorderd worden bij de bestuursrechter.

Van belang hierbij is dat de verjaringstermijn voor de inningsbevoegdheid van de Toezichthouder slechts zes maanden is en tijdens bezwaar en beroep in beginsel gewoon doorloopt. Indien de Toezichthouder de verjaring dus niet stuit door bijvoorbeeld een aanmaning, kan de bevoegdheid tot inning over te gaan verlopen. Hiermee kan de instelling die de last opgelegd heeft gekregen het procesbelang verliezen. Immers de last kan niet meer geïnd worden door de Toezichthouder door verjaring. Beoordeling van de overtreding kan echter toch relevant zijn indien een mogelijke strafrechtelijke vervolging tevens in het geding is.

Handhaving door de AFM kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Niet alleen zijn er vaak financiële consequenties verbonden aan handhaving, maar ook reputatieschade is een aanzienlijk risico wegens de publicatiebevoegdheid van de AFM. De termijn om in verweer te gaan zijn vaak kort, zodat het raadzaam is direct deskundig advies te vragen.

Op het moment dat de dwangsom wordt verbeurd (dus op het moment dat de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd), wordt het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom door de AFM gepubliceerd.

Vraag vrijblijvend advies als u met een dwangsom wordt geconfronteerd

Blenheim Advocaten staat regelmatig financiële instellingen bij in procedures tegen de Toezichthouder (en andere bestuursorganen). Ook voorzien wij financiële instellingen regelmatig van juridisch advies over uiteenlopende financieel-rechtelijke onderwerpen, waarbij ik als advocaat financieel recht adviseer en procedeer over handhaving door AFM en DNB. Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

http://www.advocaten-amsterdam.nl/693/advocaat-afm-dnb