24 juli 2012

Asbest in woning en aansprakelijkheid verhuurder

Categorie: Vastgoedrecht

De vraag is of de aanwezigheid van asbest het huurgenot van de woning beperkt. De aanwezigheid van asbest op zich geen gebrek vormt, dat is pas het geval als de asbest vrij komt. In feite is sprake van een latent gebrek in het gehuurde. Ook mag asbest het normale gebruik van de woning niet belemmeren. Boren in een muur of een wand waar asbest in zit zou een gevaar op kunnen leveren.

Gebrek huurwoning door aanwezigheid asbest

Indien het normaal gebruik van de woning door de aanwezigheid van asbest wordt gehinderd, dan levert het wel een gebrek op en de verhuurder kan dan aangesproken worden op dit gebrek. Er zijn overigens verschillende types asbest. Indien sprake is van niet-hecht gebonden asbest, bijvoorbeeld spuitasbest, dan is het gevaar voor de gezondheid als het materiaal wordt beschadigd of op andere wijze vrijkomt. Huurder dient sowieso de verhuurder aan te spreken indien de huurder zelf asbest ontdekt en dit niet bekend was bij de verhuurder. In dit geval kan overigens ook van een huurder verwacht worden voorzorgsmaatregelen te nemen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de verhuurder.

Claim huurder voor verwijdering asbest

Huurder kan verlangen dat de verhuurder het asbest verwijderd indien het huurgenot wordt aangetast. Ook wel indien de huurder het gehuurde niet normaal kan gebruiken. Indien de verhuurder dat weigert dan kan de huurder naar de rechter stappen en een veroordeling vorderen dat de verhuurder wordt gelast het asbest te verwijderen. Er gelden specifieke (strenge) regels voor asbestsanering. De huurder kan desnoods de verhuurder in kort geding dagvaarden en de Voorzieningenrechter vragen een veroordeling uit te spreken om te saneren op straffe van dwangsom.

Schade huurder door asbest in woning

De schade die de huurder lijdt komt voor vergoeding in aanmerking. De verhuurder is alleen aansprakelijk voor de schade die hem toegerekend kan worden. Indien de verhuurder bekend was met asbest in de woning en het op zijn beloop heeft gelaten, dan zal toerekening van de schade voor de hand liggen. Op grond van art. 7:207 BW heeft de huurder recht op aanspraak van huurverlaging naar evenredigheid van de vermindering van het huurgenot.

Uitsluiting aansprakelijkheid asbest mogelijk?

Het is mogelijk dat de verhuurder de aansprakelijkheid voor asbest heeft uitgesloten. Dat gebeurt doorgaans in een exoneratiebeding. Het huurcontract dient daar op nagekeken te worden. Laat u dat gerust kosteloos doen door onze asbestadvocaat. Indien sprake is van grove schuld of nalatigheid van de verhuurder, dan kan hij zich ook niet op uitsluiting van de aansprakelijkheid beroepen en kan de huurder volledig zijn schade vorderen.