14 maart 2023

Bezwaar maken tegen besluit kan alleen belanghebbende

Categorie: Bestuursrecht, Bezwaarschriftprocedure

Partijen die in de directe nabijheid wonen van het object waarop het besluit ziet, dan wel over een eigendomsrecht beschikken, hebben over het algemeen de meeste kans om op grond daarvan als belanghebbende te worden aangemerkt. De meest bekende groep personen die belanghebbende zijn is de eigenaar of bewoner van het aangrenzende perceel. De buurman is dus altijd belanghebbende. Deze hoeft ook niet altijd zicht te hebben op het object, maar is op basis van zijn eigendomsrecht zonder meer belanghebbende in een bestuursrechtelijke procedure. Stank, lawaai of ander hinder kan ook aan de orde zijn.

Belanghebbende bij 100 meter afstand?

Buiten de afstand van 100 meter geeft de rechtspraak een wisselend beeld. Bij een grotere afstand tussen een bouwwerk en het perceel van bezwaarmaker, kan het toch nog zo zijn dat de betrokkenen als belanghebbende kan worden aangemerkt, bijvoorbeeld vanwege de ruimtelijke uitstraling. Bij een geschil over een puinopslag werd iemand, die op een afstand van 300 meter van de opslag woonde, door de Raad van State als belanghebbende aangemerkt.

Belanghebbende bij werk/sloop monument

Bij het wijzigen en/of slopen van een monument, is er volgens de Afdeling sprake van een bouwplan met een ruimtelijke uitstraling, die zich uitstrekt tot de omliggende percelen van waaruit een direct zicht is op het monument. Omwonenden en eigenaren van de omliggende percelen, die zicht hebben op hette verbouwen monument, dienen dan ook als belanghebbenden aangemerkt te worden.

Afstandscriterium belanghebbende bij ruimtelijke besluiten

De grens ligt bij ruimtelijke besluiten op 300 meter. Dat zijn besluiten bijvoorbeeld over een gebouw of mast of windmolen Als je de rechtspraak kijkt naar het gehanteerde afstandscriterium bij ruimtelijke besluiten, kan vastgesteld worden dat de Raad van State iemand altijd als belanghebbende aanmerkt, wanneer hij of zij binnen 300 meter van de inrichting woont waarop het besluit ziet. Buiten de afstand van 300 meter is dit afhankelijk van de feiten, in het bijzonder de aard en omvang van de inrichting of de milieugevolgen of andere bijzonder omstandigheden die kunnen worden ondervonden.

Bezwaar maken tegen activiteit verder dan 300 meter

Er ligt een grijs gebied tussen een afstand van 300 meter en 900 meter. De Raad van State acht niet aannemelijk is dat milieugevolgen kunnen worden ondervonden op een afstand van verscheidene kilometers van een atelier voor een metaal en houtverwerkingsbedrijf. Of een uurwerkklok, smidsvuur en een uitstookoven, op een afstand van twee kilometer van een tankstation met rijwielhandel en vuurwerkverkoop en op een afstand van 500-1000 meter van een biogasinstallatie. Volgens de rechter is niet te groot de afstand van 400-500 meter van een aardappel en groenteverwerkend bedrijf of een varkenshouderij, een afstand van 800 meter van een voetbalstadion en een afstand van 670-750 meter van een motorcrossterrein. Als u twijfelt of u belanghebbende bent vraag een advocaat bestuursrecht dan u te adviseren.