9 november 2011

Beslagleggen via een advocaat; regels beslaglegging aangescherpt

Categorie: Beslagrecht

Bij de beoordeling van een verzoek tot beslaglegging gelden de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Wordt er niet onevenredig veel schade toegebracht door de beslaglegging? Er kan wellicht op een ander vermogensobject beslag gelegd worden? In het beslagrekest dient gemotiveerd te worden waarom dit specifieke beslag nodig is. Ook moet toegelicht worden waarom gekozen voor beslag op de betreffende goederen, waarom niet een beslagobject is gekozen dat minder bezwarend is (bijvoorbeeld beslag op een onroerende zaak in plaats van beslag op een bankrekening bij de bank van de debiteur).

Verzoek advocaat tot verlof beslag

Het verzoek om voorafgaand aan de procedure beslag te leggen dient door een advocaat ingediend te worden bij het rechtbank. Voor het behandeling van het verzoek tot beslag is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot beslaglegging moet het volgende bevatten:

Er moet worden vermeld of sprake is van:
a. een vordering uit overeenkomst – onbetaalde facturen;
b. een vordering uit overeenkomst – overig;
c. een vordering uit onrechtmatige daad of op andere grondslag.

In het beslagrekest dient het volgende te zijn opgenomen:

  • een summiere omschrijving van geleverde goederen of diensten;
  • vermelding van de door de schuldenaar tegen de vordering aangevoerde verweren en de gronden daarvoor;
  • het overleggen van een factuuroverzicht met factuurnummers, data en bedragen, een contract en de ingebrekestelling;
  • het overleggen van de aanmaningen (als dat er veel zijn kan in plaats daarvan een overzicht van de aanmaningen worden overgelegd).
  • in het beslagrekest zal moeten worden gemotiveerd waarom het beslag nodig is en waarom is gekozen voor beslag op de in het beslagrekest genoemde goederen en waarom niet een minder bezwarend beslagobject mogelijk is (bijvoorbeeld beslag op een onroerende zaak in plaats van derdenbeslag onder de bank).

Wanneer kan je beslagleggen bij de tegenpartij?

Als er nog geen vonnis is dan heb je verlof van de rechtbank nodig om beslag te leggen. Als er wel een vonnis is dan kan de deurwaarder beslagleggen op basis van het vonnis; dat betreft dan executoriaal beslag. Voorafgaande aan een procedure kan, als er dus nog geen vonnis is, (conservatoir) beslag gelegd worden ten laste van degene op wie je een vordering hebt. Een advocaat kan het verzoekschrift tot beslaglegging indienen bij de rechtbank.

Kosten van beslagleggen

De advocaat dient het verzoekschrift voor beslaglegging op te stellen. Voor een eenvoudige vordering zullen de kosten van het verzoekschrift, afhankelijk van het uurloon van de advocaat ca. € 700 – 1.000 ex btw bedragen. Er is ook griffierecht verschuldigd voor het behandelen van het verzoek tot beslag door de rechtbank. Dat s momenteel voor een natuurlijk persoon EUR 287. Indien verlof voor beslaglegging is verleend dan kan de deurwaarder het beslag leggen. De kosten daarvan zijn ongeveer EUR 100.

Verschillende vormen van beslag onder debiteur

Er zijn verschillende vormen van beslaglegging. Een advocaat adviseert u daarover. Zo kan er bij de bank waar de debiteur zijn rekening heeft beslag geld worden; dat heet derdenbeslag. Dit derdenbeslag kan ook gelegd worden onder een partij die geld verschuldigd is aan de debiteur. Die betaling wordt dan door het beslag geblokkeerd. Ten laste van een werknemer kan ook loonbeslag gelegd worden onder de werkgever. Ook kan direct onder de schuldenaar zelf beslag gelegd worden, bijvoorbeeld op inventaris, voertuigen, e.d. Ook kan beslag gelegd worden op de aandelen die de debiteur heeft in een of meer vennootschappen.

Na beslaglegging dagvaarding uitbrengen

Indien er conservatoir beslag wordt gelegd, en er is nog geen procedure aanhangig, dan moet de advocaat daarna de dagvaarding opstellen. Standaard dient binnen twee weken na beslaglegging de dagvaarding bij de tegenpartij betekend te worden. De advocaat kan ook om een langere termijn verzoeken waarbinnen gedagvaard dient te worden. De advocaat dient alle feiten en omstandigheden in de dagvaarding te omschrijven en de vordering nauwkeurig te omschrijven. De deurwaarder brengt in opdracht van de advocaat de dagvaarding uit.

Beslagleggen tijdens de procedure

Ook als een procedure al loopt bij de rechtbank kan er met verlof van de rechtbank beslag gelegd worden. Dan kan nodig zijn als blijkt dat de tegenpartij probeert vermogen of activa aan verhaal te onttrekken. Voorafgaande aan een procedure is het daarom van belang met uw advocaat de verhaalbaarheid van de vordering te bespreken. Overigens kunnen handelingen van de tegenpartij die verhaal van een vordering onmogelijk maken vernietigd worden, als sprake is van paulianeus handelen van de debiteur.

Onttrekken van goederen of geld aan beslag

Als goederen of geld onder beslag liggen dat mag de beslagene daar niets mee doen. Hetgeen onder beslag ligt dient bewaard te worden ten behoeve van de beslaglegger. Indien goederen die onder beslag liggen zoek zaken of het beslagene wordt verduisterd dan handelt de betrokken onrechtmatig jegens de beslaglegger. De beslaglegger heeft dan een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad tegen de betrokkene (indien zijn vordering is toegewezen en hij zich zou moeten verhalen op hetgeen onder beslag ligt). Ook indien een bank bij wie derdenbeslag is gelegd het geld onder beslag toch uitkeert aan de rekeninghouder dan is de bank aansprakelijk voor het volledige bedrag dat onder beslag ligt.

Goederen of geld onttrekken aan beslag is strafbaar

Naast de civielrechtelijk vordering van de beslaglegger op degene die geld of goederen heeft onttrokken aan beslag is onttrekking aan beslag ook een strafbaar feit. Onttrekking aan beslag is een misdrijf. Art. 198 Sr stelt op dit misdrijf een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een geldboete van de vierde categorie. Dit geldt voor civielrechtelijk maar ook strafrechtelijk (justitieel) beslag. Indien u gedupeerd bent door onttrekking van geld of goederen aan beslag dan kunt u daar dus aangifte van doen.