10 juli 2012

Beslag leggen bij de tegenpartij; toelichting advocaat over beslag

Categorie: Bestuursrecht

Toelichting advocaat Blenheim over beslag leggen en risico van beslag

Zodra de advocaat verlof voor beslag heeft gekregen van de rechter kan hij de deurwaarder opdracht geven het beslag te leggen. Dat beslag kan ook bij de tegenpartij gelegd worden vordat de dagvaarding voor de procedure wordt uitgebracht. Na dit conservatoire beslag moet altijd een dagvaarding uitgebracht worden voor een bodemprocedure. De advocaat kan ook na de uitspraak van de rechter op basis van een veroordelend vonnis beslag laten leggen bij de partij die is veroordeeld.

Beslag leggen op bankrekening tegenpartij

Voor degene die beslag legt op eigendom of een bankrekening van een ander geldt dat de beslaglegger voor eigen risico handelt. Dat betekent dat, indien achteraf blijkt dat het beslag ten onrechte is gelegd, de door het beslag geleden schade vergoed moet worden. Dat geldt ook indien de beslaglegger meende dat hij op goede gronden een vorderingsrecht had op grond waarvan hij beslag mocht leggen van de rechter. De rechter verleent wel eens verlof, maar dat is geen vrijwaring voor aansprakelijkheid indien in een bodemprocedure de rechter bepaalt dat de vordering wordt afgewezen.

Beslag leggen op eigendom debiteur met verlof rechtbank

In het algemeen geldt dus dat, indien een beslag ten onrechte gelegd blijkt te zijn, de beslaglegger aansprakelijk is uit hoofde van onrechtmatige daad jegens degene op wiens rechten inbreuk is gemaakt door het beslag. Dat geldt voor conservatoir beslag waarvoor de voorzieningenrechter verlof heeft gegeven maar ook voor executoriaal beslag dat gelegd is op basis van een vonnis dat later door de rechter wordt vernietigd.

Ten onrechte beslag leggen leidt tot aansprakelijkheid beslaglegger

In het kader van (onterechte) beslaglegging kan ook de discussie spelen dat voor een te hoog bedrag beslag is gelegd alsmede een lichtvaardig beslag dan wel onnodig beslag is gelegd en dit ook ondanks verzoek tot opheffing is gehandhaafd. Die situatie wordt dan beoordeeld aan de hand van criteria die van toepassing zijn of misbruik van recht.