20 februari 2012

Adviseur aansprakelijk voor onjuist pensioenadvies; boete AFM

Categorie: Bestuursrecht

AFM Boete adviseur voor financieel advies

In de zaak van 17 november 2011 van de Rechtbank Rotterdam (AWB 11/1894) ging het om een advies over een complex product. In deze zaak meende de pensioenadviseur aanspraak te kunnen maken op de vrijstellingsregelingen Wet Financieel Toezicht (Wft). Dat ging niet op nu één van de producten een complex beleggingsproduct betrof, waarop vrijstelling niet van toepassing is. De AFM had aan de betrokken adviseur een boete opgelegd wegens overtreding van artikel 4:23 Wft., in het bijzonder wegens het onvoldoende inwinnen van informatie van klanten, in dit geval werkgevers. Daardoor heeft pensioenadviseur het advies ook niet mede kunnen baseren op deze benodigde informatie. Lees ook: bestuurlijke boete.

Bezwaar tegen boete AFM en schorsing publicatie boetebesluit

De tussenpersoon in kwestie had bij de voorzieningenrechter met succes de schorsing van vroegtijdige publicatie van het boetebesluit weten te bewerkstelligen.
De pensioenadviseur heeft bezwaar aangetekend tegen de opgelegde bestuurlijke boete ad € 30.000,–. De AFM heeft het bezwaar afgewezen en de pensioenadviseur is in beroep gegaan bij de rechtbank.

Fout AFM in bezwaarprocedure tegen openbaarmaking bestuurlijke boete

De rechtbank constateert dat in de bezwaarprocedure een fout is gemaakt. Naar oordeel van de rechtbank was de AFM gehouden haar beslissing tot vroegtijdige publicatie van de boete te heroverwegen in de bezwaarprocedure. Dat is niet gebeurd. Reeds om die reden verklaart de rechtbank het beroep gegrond.

Schending zorgplicht adviseur

De rechtbank meent dat in ieder geval in twee dossiers blijkt dat onvoldoende informatie is ingewonnen door de adviseur. In een derde dossier was zeer beperkt informatie ingewonnen omtrent de risicobereidheid van de werkgever. Met betrekking tot de opgelegde boete heeft de adviseur dan ook geen succes. Het beroep wordt ongegrond verklaard. Dat beteent dat de boete betaald oet worden indien de AFM tot invordering bestuurlijke boete overgaat.