26 augustus 2011

Advocaat bespreekt Ontheffingen Winkeltijdenwet en Europees recht

Categorie: Bestuursrecht

In een uitspraak van 7 juli 2011 oordeelde de rechter over de ontheffingen voor koopzondag als avondwinkel. Die ontheffing wordt maar aan 1 winkel per 15.000 inwoners op aanvraag verstrekt. Winkeliers die geen ontheffing krijgen voelen zich ongelijk behandelt. Hun advocaat tekende beroep aan. De advocaat bepleitte onder meer dat de Winkeltijdwet op dit punt in strijd is met Europese wetgeving.

Het College van Beroep vindt het systeem van ontheffingen voor koopzondagen niet in strijd met Europees recht:
” De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 2 maart 2011 (LJN: BP6327) overwogen dat, voor zover de in artikel 2 en 3 van de Wet opgenomen regeling voor winkelopeningstijden al een belemmering vormt voor de vrijheid van vestiging, deze niet in strijd is met artikel 49 VWEU. Dit oordeel is gebaseerd op de overweging dat de wettelijke regeling van winkelopeningstijden gerechtvaardigd wordt door een dwingende reden van algemeen belang en dat niet gebleken is dat de regeling niet geschikt is om verwezenlijking van het doel te waarborgen en verder gaat dan nodig is om het beoogde doel te bereiken. Hoewel in voornoemd geschil de zogenoemde toerismebepaling van artikel 3, derde lid, aanhef en onder a van de Wet ter discussie stond, en in het onderhavige geschil artikel 3, vierde lid, van de Wet, is het College van oordeel dat ook in dit geval, op grond van dezelfde overwegingen als in genoemde uitspraak, geen sprake is van strijd met artikel 49 VWEU.”

Ook is de ontheffing voor 1 avondwinkel op 15.000 inwoners niet in strijd met mededingingsrecht:

” Voor zover appellanten hebben willen betogen dat de Wet en de Verordening strijdig zijn met artikel 24 Mw, in die zin dat de concurrentieverhoudingen tussen ondernemers mét een ontheffing en ondernemers zónder een ontheffing in ernstige mate worden aangetast, overweegt het College dat concurrentieverhoudingen in het kader van de Wet geen zelfstandige toetsingsmaatstaf vormen voor het verlenen, dan wel, weigeren van een ontheffing. Blijkens artikel 5 van de Verordening kan een ontheffing worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel. Voorts kan een ontheffing niet worden verleend indien het maximum aantal ontheffingen binnen een gemeente reeds is bereikt. Zoals het College in eerdere uitspraken heeft overwogen biedt de tekst van artikel 3, vierde lid, van de Wet geen aanknopingspunt voor het standpunt dat geen ontheffing kan worden verleend aan supermarkten.”

De winkelbedrijven die zich benadeelt voelden en in beroep kwamen werden door het College van Beroep in het ongelijk gesteld. Zie www.rechtspraak.nl, uitspraak LJN: BR5448.