24 maart 2014

Advocaat bespreekt opstarten kort geding

Categorie: Kort geding

In deze blog ga ik in op de mogelijkheden om een kort geding te voeren. Als advocaat gespecialiseerd in kort geding voer ik op regelmatige basis dit soort procedures waarbij de rechter een voorlopige voorziening uitspreekt. Het voeren van een kort geding biedt in veel geschillen een oplossing om snel voor de rechter te staan. Een kort geding is echter niet altijd mogelijk; sommige zaken lenen zich niet voor behandeling in kort geding. Als kort geding advocaat heb ik ruime ervaring met het geven van advies over en het voeren van een kort geding.

Een kort geding of bodemprocedure beginnen?

Als het gaat om spoedeisende zaken is een kort geding vaak een goede mogelijkheid om snel een probleem op te lossen. Het grote voordeel van een kort geding is de snelheid. Een bodemprocedure duurt vaak lang (de ervaring is dat een uitspraak meer dan een jaar kan duren). Bij een kort geding is een uitspraak binnen twee weken na de zitting mogelijk. Indien er hoge mate is van spoedeisendheid, kan de uitspraak zelfs eerder worden gegeven. Dan moet er wel sprake zijn van een daadwerkelijk spoedeisend belang die een dergelijk snelle behandeling rechtvaardigt, bijvoorbeeld het voorkomen van een krantenartikel of het tegengaan van een televisie-uitzending. De rechtbank noemt dit ook wel spoedspoed-kortgeding zaken. U kunt dan vragen om een behandeling achter gesloten deuren; iedere zitting is namelijk in beginsel openbaar en het is dan juist de bedoeling dat de inhoud van de televisie-uitzending nog geheim blijft. Ook uitspraken in kort geding worden gepubliceerd. Als kort geding advocaat adviseer ik veel over de vraag of een kort geding moet worden gevoerd.

Kort geding geeft snel een oordeel over geschil

Niet iedere vordering kan ingesteld worden in kort geding. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om in een kort geding een definitief oordeel te krijgen. Aan toewijzing van een schadevergoeding worden bijvoorbeeld door de kort geding rechter hoge eisen gesteld; er wordt dan vaak een voorschot op schadevergoeding gevraagd. Dit is een lastige vordering, omdat de rechter in kort geding nu juist een voorlopig oordeel geeft.

Een beslissing in kort geding is dus voorlopig en daarom wordt het ook wel het vragen van een voorlopige voorziening gevraagd. De rechter in kort geding wordt ook wel voorzieningenrechter genoemd.

De voorzieningenrechter speelt ook een belangrijke rol bij handhaving door toezichthouders zoals, NVWA, AFM of DNB. Als de A toezichthouder namelijk een voornemen uit om een boete op te leggen, dan zal deze eveneens de boete publiceren. Om publicatie van boete te voorkomen, moet bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vorderen bij de bestuursrechter om de publicatie van boete te schorsen. Daarbij is belangrijk op te merken dat de schorsing van publicatie van de boete een voorlopig oordeel is. De voorzieningenrechter geeft dus voorshands een oordeel, hetgeen dus zeer wel kan betekenen dat de publicatie van de boete wordt geschorst, maar uiteindelijk de boete in stand blijft en later alsnog wordt gepubliceerd. Een voorbeeld daarvan is het boetebesluit van Accent Grave. Als advocaat kan ik in zijn algemeenheid adviseren om zo snel als mogelijk bij een voornemen tot een bestuurlijke boete contact op te nemen.

Incasso geldvordering bij de kort geding rechter

Het is ook mogelijk een incasso kortgeding op te starten. Dan moet het gaan om een geldvordering die niet worden betwist of die niet in redelijkerwijs kunnen worden betwist. Voor een incasso kort geding moet het gaan om eenvoudige vorderingen, die niet te gecompliceerd zijn. Indien er vrijwel geen verweer tegen een geldvordering gevoerd kan worden is een kort geding vaak de snelste remedie.

Wat kan je als voorlopige voorziening vorderen?

Verder is er veel mogelijk in kort geding. Als kort geding advocaat voer ik namens cliënten veel procedures om een wederpartij te dwingen om bepaalde handelingen te verrichten of juist om een gebod te krijgen om bepaalde dingen wel te doen. Vaak wordt dan een dwangsom gevorderd om zo de gedaagde partij voldoende prikkel te geven om na te komen. Indien u geconfronteerd wordt met het opzeggen van krediet door bank kunt u ook een kort geding voeren. In een dergelijk kort geding kunt u continuatie van de kredietovereenkomst /financiering vorderen, en dus een verbod tot opzegging van krediet. Als advocaat financieel recht ben ik gespecialiseerd in de opzegging van krediet door banken. Een bank heeft ook een bepaalde zorgplicht.

Het kan ook zijn dat u als bestuurder van een bv aangesproken wordt voor bestuurdersaansprakelijkheid of dat u als aandeelhouder een conflict situatie zit met overige aandeelhouders. Dergelijke geschilpunten worden vaak aan de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam voorgelegd, maar kunnen ook soms in kort geding spelen.

Kort geding over beslaglegging

Waar ook veel kort geding procedures worden gevoerd is de opheffing van beslag. Eerder besprak ik dat het door een advocaat leggen van beslag in Nederland betrekkelijk eenvoudig gaat. Indien u geconfronteerd wordt met het beslaglegging, dan is het raadzaam om met een advocaat beslag advies in te winnen. Indien bij u beslag is gelegd, dan kunt u een kort geding voeren, waarin u vordert dat het beslag wordt opgeheven. Indien summierlijk blijkt van ondeugdelijkheid van vordering, kan het beslag worden opgeheven. Ook als het beslag onnodig is gelegd, moet het worden opgeheven. De voorzieningenrechter zal dus een voorlopig oordeel vellen over de gegrondheid van de vordering. Indien u geconfronteerd wordt met een beslag, is het raadzaam advies in te winnen bij een va onze procesrechtadvocaten.