11 juni 2012

Foute informatie leidt tot overheidsaansprakelijkheid; update advocaat bestuursrecht

Categorie: Bestuursrecht, Overheidsaansprakelijkheid

 

Degene die meent de dupe geworden te zijn van onjuiste informatie van de gemeente kan de gemeente aansprakelijk stellen en desnoods een procedure starten. Een advocaat kan u adviseren over uw proceskansen. Er gelden specifieke regels uit de rechtsprak voor het bepalen van schadevergoeding door een onrechtmatig besluit. Belangrijk is dat de gedupeerde zoveel mogelijk stelt en aandraagt over de onjuiste en verwijtbare handelwijze van de gemeente. Dat is om te voorkomen dat de rechter de stellingen voorbij gaat. Zie ook: schadevergoeding overheid.

Fout gemeente bij verstrekken informatie onrechtmatig?

De advocaat van de gedupeerde zal doorgaans stellen dat sprake is van schending van de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm. Daarnaast dient ook gesteld te worden dat sprake is van het handelen in strijd met de wettelijke plicht en/of het inbreuk maken op het recht. Bij het verstrekken van informatie speelt ook een rol of door de verstrekte inlichtingen vertrouwen is opgewekt. Het is niet doorslaggevend, maar het kan een rol spelen. Zelfs als de bestuursrechter zou vinden dat onvoldoende vertrouwen is opgewekt door de betrokkene, dan kan de burgerlijke rechter toch van oordeel zijn dat de onjuiste informatie wel onzorgvuldig (en onrechtmatig) was en daaruit de verplichting voortvloeit dat schade vergoed moet worden. In het algemeen wordt door de rechter de norm gehanteerd:

dat een overheidsorgaan slechts aansprakelijk kan zijn op grond van onjuiste of onvolledige inlichtingen die aan de burger zijn gegeven, indien het geven van die inlichtingen onrechtmatig is.

Overheid heeft zorgplicht bij verstrekken van  informatie

Soms kan van een gemeente of een overheidsorgaan in het algemeen verwacht worden iets meer te doen dan degene die een vraag stelt heeft voor ogen heeft. Dat heeft te maken met het feit dat de overheid meer informatie heeft welke van belang is voor de belanghebbende, en deze dit vaak niet weet. Zo overwoog het Hof Den Bosch inzake een zaak die nu door de Hoge Raad is behandeld (uitspraak 25 mei 2012, nummer LJN:BW 0219):
Nu het ging om een concrete vraag over een eenduidige situatie die de gemeente op grond van de bij haar aanwezige informatie kon beantwoorden, mocht van de gemeente worden verwacht dat zij erop had gewezen dat het op dat moment geldende bestemmingplan niet in de weg stond aan het door de betrokkene gewenste gebruik en heeft zij onrechtmatig gehandeld door het niet te doen.

Verzuim van actieve informatieplicht kan tot overheidsaansprakelijkheid leiden

Uit die formulering blijkt dat de gemeente niet passief dient te zijn bij het verstrekken van informatie. De rechter in deze zaak vindt dat het tot de rol van de gemeente hoort om informatie te verstrekken die wellicht niet direct in de vraagstelling besloten lag. In cassatie meent de Hoge Raad in deze zaak dat het Gerechtshof te ver is gegaan met deze uitleg en zou concreet slechts om 2 dingen gevraagd zijn en het volstond om alleen die vragen te beantwoorden. Daaruit is af te leiden dat de degene die informatie wenst van de overheid de vragen zo ruim mogelijk stelt en desnoods meerdere vragen stelt om de hoofdinformatie te verkrijgen. Beperkte vraagstelling zou kunnen leiden tot beperkte (en onvolledige) vraagstelling, waarmee de betrokkene dan tekort gedaan wordt. Lees ook: foute inlichtingen gemeente.

Overheidsaansprakelijkheid voor onrechtmatige informatie wordt dus afhankelijk gemaakt van de interpretatie van de gestelde vragen en het geformuleerde antwoord. Stel vrijblijvend je vraag aan advocaat bestuursrecht Mark van Weeren.