29 september 2010

Advocaat bestuursrecht bespreekt Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Categorie: Bestuursrecht

De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is sinds 1 oktober 2009 van kracht. De wet is ervoor om te zorgen dat overheden, zoals bijvoorbeeld gemeenten en waterschappen zo snel mogelijk beslissen over aanvragen en ingediende bezwaarschriften. De advocaat kan de termijnen daarmee beter bewaken en heeft een middel om actie te nemen.

Indien niet tijdig wordt beslist biedt de wet u in zo’n situatie de mogelijkheid om een dwangsom van de overheidsinstelling te krijgen.

Vergoeding (dwangsom) bij te laat besluit

In specifieke regelgeving waar de aanvraag of het bezwaarschrift uit voortvloeit staat binnen welke termijn er een beslissing op een aanvraag of bezwaarschrift moet worden genomen. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een ‘redelijke termijn’. Wat redelijk is, hangt af van het soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige, eenvoudige, gevallen ook een paar dagen.

U heeft de mogelijkheid om een dwangsom van de overheidsinstelling te krijgen als er niet tijdig een besluit op uw aanvraag of bezwaarschrift wordt genomen.

Hoe komt u voor deze dwangsom in aanmerking?

Als de overheidsinstelling te laat is met haar beslissing op een aanvraag of bezwaarschrift, dan kunt u een brief schrijven waarin u hierop wijst en de instelling schriftelijk in gebreke stelt.
Als u twee weken daarna nog steeds geen beslissing heeft ontvangen, dient de overheidsinstelling een dwangsom te vergoeden voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. De dwangsom loopt hoogstens 42 dagen. De eerste veertien dagen dat het besluit uitblijft ontvangt u 20,- euro per dag. De volgende veertien dagen is dit 30,- euro per dag en de overige dagen 40,- per dag. Het maximale bedrag dat u kunt ontvangen is 1.260,-.euro
Als de beslissing op uw aanvraag of bezwaar is genomen, hoort u binnen twee weken of u een verbeurde dwangsom ontvangt. Binnen zes weken dient het verschuldigde bedrag op uw rekening.

Wanneer krijgt u geen dwangsom wegen te late beslissing?

U komt niet altijd voor een dwangsom in aanmerking. U ontvangt geen vergoeding indien:

  • u geen schriftelijke ingebrekestelling indient, of
  • u te vroeg een ingebrekestelling indient (nog voordat de beslistermijn is verlopen), of
  • u de ingebrekestelling onredelijk laat indient, of
  • u geen belanghebbende bent, of
  • uw aanvraag of bezwaarschrift bij voorbaat duidelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is.

Verdagen en opschorten beslistermijn

Het is zowel in uw eigen belang als in het algemeen belang dat overheidsinstelling een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag of bezwaarschrift. Daarom biedt de Wet dwangsom en beroep de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen. De periode voor een beslissing op een aanvraag of een bezwaarschrift eenmalig mag met een bepaalde periode verlengd worden indien de desbetreffende wet dit toestaat. Dit wordt ‘verdagen’ genoemd. De instelling is verplicht u van de verdaging in kennis te stellen, maar hoeft hierbij geen reden voor de verdaging op te geven.

Naast de mogelijkheid tot verdaging, zijn er in bepaalde gevallen ook de mogelijkheid de beslistermijn op te schorten. Dit kan in de volgende situaties:

u krijgt een brief waarin staat dat uw aanvraag of bezwaar niet te beoordelen is zonder bepaalde informatie. U moet alsnog deze informatie geven, of aan u is gevraagd of u akkoord gaat met opschorting van de beslistermijn en u bent akkoord gegaan, of
om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen is informatie uit het buitenland nodig, of
de vertraging in de besluitvorming is (gedeeltelijk) aan uzelf te wijten, of
er is sprake van overmacht.

Rechtstreeks beroep bij de rechtbank; fictieve weigering besluit

U kunt ook rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank als de overheidsinstelling in kwestie te laat is met een beslissing op uw aanvraag of uw bezwaarschrift. Voorwaarde hiervoor is dat u de provincie eerst een ingebrekestelling heeft gestuurd (zie punt 2) en u na twee weken na de ingebrekestelling nog geen besluit van de provincie heeft ontvangen. Bij de rechtbank moet u wel griffierecht betalen.

U kunt ook rechtstreeks in beroep gaan als u de maximale vergoeding wel heeft ontvangen, maar tegelijk nog steeds geen besluit op de aanvraag heeft ontvangen.
Als het beroep gegrond is en er nog geen besluit is genomen, bepaalt de bestuursrechter dat binnen twee weken na de uitspraak het verantwoordelijke bestuursorgaan alsnog een besluit moet nemen. Voor het indienen van rechtstreeks beroep kunt u terecht bij de bevoegde rechtbank. Vraag tijdig advies aan een advocaat bestuursrecht als u twijfelt omtrent uw juridische positie in een procedure tegen de overheid.