26 januari 2012

Bezwaar en beroep tegen last onder dwangsom, boete of bestuursdwang

Categorie: Bestuursrecht

Alvorens een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom wordt opgelegd, wordt een begunstigingstermijn gesteld aan de ‘overtreder’. Dat betekent dat de overtreder de mogelijkheid wordt gegund de situatie in overeenstemming met de vergunning of de wet te brengen zonder dat een dwangsom wordt verbeurd of bestuursdwang wordt uitgeoefend. Het dient om een redelijke termijn te gaan. De termijn dient zodanig te zijn dat de overtreder aan de last kan voldoen. De termijn mag echter niet zodanig lang zijn dat het op een gedoogbeschikking gaat lijken.

Last onder dwangsom

De op te leggen dwangsom dient in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van de overtreding en anderzijds zodanig te zijn dat er voldoende effect van uitgaat om de overtreder in het gareel te krijgen. De financiële omstandigheden van de overtreder spelen in beginsel geen rol bij het vaststellen van de hoogte van de dwangsom. De hoogte van de dwangsom kan ook afgestemd worden op het financiële voordeel dat de overtreder kennelijk heeft bij niet-naleven van de regels. Maar dat gaat niet altijd even zorgvuldig.

Zienswijze indien tegen aankondiging dwangsom of boete

Voordat een besluit tot handhaving wordt opgelegd, dient het voornemen tot het opleggen van de bestuurlijke boete, dwangsom of bestuursdwang kenbaar gemaakt te worden aan de overtreder. Deze heeft het recht een zienswijze tegen het voornemen tot het besluit in te dienen. In de praktijk wordt ook vaak een informele waarschuwing gegeven bij een overtreding. Het is zinvol een advocaat bestuursrecht de zienswijze te laten indienen. De reen daarvoor is dat er vaak diverse formeel juridisch aspecten aan de orde zijn die het bestuursorgaan vrijwel altijd in haar voordeel uitlegt. De advocaat zal dat kritisch beoordelen en daar verweer tegen voeren in de zienswijze.

Bezwaar of beroep met advocaat bestuursrecht

De overtreder kan bezwaar of beroep aantekenen via zijn advocaat als toch een sanctie wordt opgelegd. De termijn voor bezwaar is zes weken. Indien de overtreder bezwaar maakt tegen de opgelegde last onder dwangsom of bestuursdwang dan zal de rechter met terughoudendheid toetsen. De rechter kan niet op de stoel van het bestuursorgaan gaan zitten. Lees ook: bezwaarprocedure advocaat bestuursrecht.

Dwangsom mag nogmaals opgelegd worden

Indien de overtreder een maximaal aantal dwangsommen verbeurt, dan staat het het bestuursorgaan vrij nogmaals tot het toepassen van bestuursdwang te besluiten en een andere passende maatregel te nemen. De overtreder doet er verstandig aan tijdig met zijn advocaat in actie te komen om dit te voorkomen. De advocaat kan ook in overleg gaan met het bestuursorgaan om te kijken of er een regeling te treffen is, een zgn. verbetertraject.

Incasso verbeurde dwangsom gaat met invorderingsbeschikking

Verbeurde dwangsommen dienen binnen een termijn van zes weken te worden betaald. Indien dat niet gebeurt kan het bestuursorgaan een invorderingsbeschikking nemen. Ook een derde belanghebbende kan een verzoek doen tot het nemen van de invorderingsbeschikking. Alvorens de invorderingsbeschikking wordt gegeven, dient het bestuursorgaan een aanmaning te sturen. Op invordering met een dwangbevel is de Invorderingswet van toepassing is. In de motivering van de invorderingsbeschikking moet aangegeven worden op welke gronden het bestuursorgaan van oordeel is dat de dwangsommen zijn verbeurd en tot welk bedrag de dwangsommen zijn verbeurd. Indien de overtreder dat betwist, dan zal het bestuursorgaan moeten bewijzen dat de last onder dwangsom overtreden is. Stel vrijblijvend je vraag aan onze advocaten bestuursrecht.