8 april 2011

Onze advocaat bestuursrecht over de toezegging ambtenaar gemeente.

Categorie: Bestuursrecht

Een ambtenaar kan net als ieder ander een toezegging doen. De ambtenaar doet dat echter wel namens de gemeente, een bestuursorgaan. Voor toezeggingen namens een bestuursorgaan gelden specifieke regels. Uit de rechtspraak daaromtrent volgt: de vraag of een bestuursorgaan aan uitlatingen en/of gedragingen van een onbevoegde ambtenaar is gebonden, hangt af van de vraag of die uitlatingen/gedragingen in het maatschappelijk verkeer hebben te gelden als uitlatingen/gedragingen van het betreffende bestuursorgaan (zie bijv. HR 25-6-2010, LJN BL5420 en eerder HR 6-4-1980, LJN AH8595). De plaats van de betrokken ambtenaar in de organisatie en de omstandigheden waaronder het in geschil zijnde handelen van de ambtenaar heeft plaatsgevonden, spelen bij die beoordeling een rol (HR 2-2-1990, LJN AB7889).
Voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is voorts, zoals de raad van State eerder heeft overwogen (in onder meer de uitspraak van 24 november 2010 in zaak nr. 201003520/1/H1), nodig dat aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete, ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegde derde, waaraan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend. Raad van State; 6 april 2011, 201007660/1/H1.

Uitdrukkelijke toezegging ambtenaar over prijs van de grond

In een zaak in de gemeente Dinkelland onderhandelde een accountmanager van de gemeente met een gegadigde koper. Aan de koper werd uitdrukkelijk toegezegd dat de prijs per m2 van de grond in kwestie zeker niet meer verlaagd zou worden, de ambtenaar zei tegen de koper: “Allereerst nogmaals, de prijs wordt niet verlaagd”, maar na ondertekening van de koopovereenkomst werd de grondprijs van andere kavels wel verlaagd. De koper wees de koper op hetgeen hem was verzekerd en claimde het verschil tussen de door hem betaald prijs en de verlaagde prijs per m2. De kantonrechter oordeelde in een uitspraak van 29 maart 2011 :
Hoewel het in dit geschil gaat om een ‘accountmanager’ en derhalve niet een in functioneel opzicht hooggeplaatste functionaris, is de kantonrechter toch van oordeel dat kopers er op hebben mogen vertrouwen dat de ambtenaar bevoegd namens de Gemeente handelde. Het ging om de aankoop van een kavel voor een woning. De ‘functie van de ambtenaar’ die bij de feitelijke onderhandelingen namens de Gemeente optrad en ‘het belang van het onderwerp’, te weten de verkoop van een bouwkavel voor een eengezinswoning, zijn met elkaar verenigbaar.
En: het handelen van de accountmanager dient vanuit maatschappelijk oogpunt bezien te worden toegerekend aan de Gemeente. Kortom, de Gemeente is gebonden aan de toezegging dat de grondprijzen van plan ‘t Reestman niet zullen worden verlaagd. De gemeente moest de geleden schade aan de koper vergoeden. De gedane toezegging moest de gemeente dus nakomen. LJN: BP9912, Rechtbank Almelo , 347002 CV EXPL 9001/10