25 mei 2012

Omgevingsvergunning van rechtswege door termijnoverschrijding; toelichting advocaat over Wabo

Categorie: Ruimtelijke Ordening, Vergunningen

Indien de gemeente de beslistermijn van acht weken overschrijdt (eventueel verlengd met zes weken) dan wordt de omgevingsvergunning van rechtswege verleend nadat de aanvrager de gemeente in gebrek heeft gesteld. In het bestuursrecht wordt dit ook wel als een fictieve vergunning aangeduid. Zo kan een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning of sloopvergunning) van rechtswege ontstaan. Een advocaat op het gebied van ruimtelijke ordening kan u wegwijs maken in de regelgeving inzake vergunningen. Stel vrijblijvend je vraag over een vergunning aan een van onze advocaten.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Overigens kan de vergunning van rechtswege alleen ontstaan als de omgevingsvergunning niet in strijd is met het bestemmingsplan. Ook als door middel van een binnenplans afwijking de omgevingsvergunning verstrekt kan worden, kan een fictieve vergunning (van rechtsweg) ontstaan. Indien een bestemmingsplan gewijzigd moet worden of een ontheffing verleend moet worden, dan wel een projectprocedure gevolgd moet worden, ontstaat er geen vergunning van rechtswege. Dat volgt uit artikel 3.1 lid 3 van de WABO (waarin wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van de WABO).

Bekendmaking vergunning van rechtswege

Ingevolge de WABO dient de gemeente wel de van rechtswege tot stand gekomen vergunning formeel bekend te maken en te publiceren. De regels van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn van toepassing. De vergunning heeft geen directe werking, aangezien gedurende de bezwaartermijn deze inwerkingtreding is opgeschort. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende een bezwaarprocedure starten. Indien de aanvrager dat wil, kan deze opheffing vragen van deze opschortingstermijn door middel van een voorlopige voorziening. De gemeente moet de vergunning van rechtswege ook bekendmaken. De aanvrager kan daarom vragen.

Bezwaar maken tegen vergunning van rechtswege

De bezwaartermijn van deze fictieve omgevingsvergunning begint te lopen vanaf de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt. Op grond van artikel 40:20c lid 1 AWB moet de gemeente binnen twee weken nadat van rechtswege de vergunning van kracht is geworden, deze bekend maken. Als dat niet gebeurd dan vangt de bezwaartermijn niet aan. Ook voor het verzuim tot bekendmaking kan de gemeente in gebreke gesteld worden en verbeurd de gemeente een dwangsom als zij in verzuim blijft met bekendmaking van de vergunning van rechtswege.

Reguliere procedure vergunning of uitgebreide procedure?

Belanghebbenden dienen er op bedacht te zijn dat, indien de uitgebreide procedure gevolgd wordt in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning, deze belanghebbenden ook een zienswijze moeten indienen tegen het ontwerpbesluit. Op deze uitgebreide voorbereidingsprocedure is afdeling 3.4 afdeling Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

De uitgebreide procedure kent een tijdsbeslag van 26 weken. Indien de reguliere procedure wordt gevolgd, is de beslistermijn acht weken met de mogelijkheid van verlenging met zes weken. Als deze termijn dus niet wordt gehaald door de gemeente dan wordt de vergunning van rechtswege van kracht. In beginsel geldt deze reguliere procedure voor normale bouw- en sloopvergunningen.