21 september 2011

Opzegging aannemingsovereenkomst

Categorie: Vastgoedrecht

Er kan een geschil zijn met de aannemer over kwaliteit van het werk. Of er is bij oplevering sprake van gebreken. Zijn er aantoonbaar fouten gemaakt (de aannemer is toerekenbaar tekort geschoten) dan kan de aannemingsovereenkomst gedeeltelijk worden ontbonden, als deze mogelijkheid tenminste niet is uitgesloten. Gedeeltelijke ontbinding heeft tot gevolg dat reeds verrichte prestaties ongedaan gemaakt moeten worden, voor zover deze betrekking hadden op het ontbonden gedeelte (artikel 6:270 en 6:271 BW). Dus hetgeen wel goed is uitgevoerd en betaald valt niet onder de ontbinding van de overeenkomst. Deze gedeeltelijke ontbinding kan per brief ingeroepen worden. Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. Er ontstaan dus ongedaanmakingsverbintenissen met betrekking tot het ontbonden gedeelte. Lees ook: arbitrage bouw.

Gedeelteijke ontbinding overeenkomst aannemer

Van deze ongedaanmakingsverbintenis kan nakoming gevorderd worden. Een eventuele vordering voor herstelkosten of schadevergoeding kan verrekend kan worden met een eventuele vordering van de aannemer op de opdrachtgever. Van belang is wel dat de eventueel algemene voorwaarden van de aannemer worden gecontroleerd op betalingen betreffende opschorting van betaling en verrekening van vorderingen met de aannemer.

Verrekening aanneemsom met schade door aannemer veroorzaakt

Gedeeltelijke ontbinding heeft ook tot gevolg dat het niet betaalde deel van de aanneemsom niet langer verschuldigd is. Doorgaans zal betaling van (een gedeelte van) de aanneemsom opgeschort zijn door de opdrachtgever. Bij voorkeur dient opschorting van betaling aan de aannemer schriftelijk bevestigd te worden.

Meerwerk discussie en verrekening met aannemer

Er kan discussie ontstaan over meerwerk. Het meerwerk dat wel door de opdrachtgever is erkend, kan in de verrekening die volgt na gedeeltelijke ontbinding meegenomen worden. Vanzelfsprekend staat het de aannemer vrij, indien hij zich ter zake het meerwerk tekort gedaan voelt, daar een vordering voor in te stellen. Ook interessant om te lezen: 10 tips bij problemen oplevering aannemer.

Opdrachtgever moet er wel rekening mee houden dat indien de aannemer nog op het werk is, deze een retentierecht uit kan oefenen. Bel tijdig met onze advocaat bouwrecht als u hierover een vraag heeft.