29 september 2010

Bouwstop en bezwaar maken door advocaat nader toegelicht

Categorie: Bestuursrecht, Bouwrecht

Vraag advocaat bouwrecht advies bij bouwstop

Er zijn situaties zijn waarin bouwtoezicht de bouw stil kan leggen. Bijvoorbeeld indien:

  • wordt gebouwd zonder vergunning;
  • wordt gebouwd in afwijking van de vergunning;
  • wordt gebouwd in afwijking van het bouwbesluit en/of bouwverordening.

Zodra de inspecteur deze niet-toegestane activiteiten constateert, en in overleg geen oplossing te vinden is, kan hij ter plaatse een bouwstop opleggen. Dit wordt binnen twee dagen schriftelijk bevestigd aan degene tot wie het bevel tot stilleggen is gericht. Het stilleggen van de bouw geldt totdat de gemeente aangeeft dat de bouw mag worden hervat of totdat alsnog vergunning is verleend. Wanneer het bevel tot stilleggen wordt genegeerd, kan de gemeente dit afdwingen. Ook strafrechtelijk optreden is dan mogelijk (hechtenis tot 6 maanden en maximale boete van 4.500 euro). De politie kan proces-verbaal opmaken. Raadpleeg snel een advocaat wat om onnodige procedures en sancties te voorkomen.

Illegaal bouwen en bouwstop

De Woningwet gaat er vanuit dat het stilleggen van de bouw een tijdelijke maatregel is. Neem het geval dat de bouwer al met het storten van beton wil beginnen zonder dat de vereiste berekeningen en tekeningen ter controle zijn aangeboden. Dan is er sprake van illegaal bouwen. Het stilleggen van de bouw moet dan leiden tot het alsnog overleggen van gegevens. Als illegaal wordt gebouwd, geeft het stilleggen van de bouw ruimte voor overleg. Het alsnog indienen van een aanvraag om bouwvergunning kan uiteindelijk leiden tot legalisering.

Bevoegdheid ambtenaren bij opleggen bouwstop

Toezichthouders zijn personen die bij of krachtens wettelijk voorschrift belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift (artikel 5:11 Awb). De aanwijzing van toezichthouders kan derhalve in de APV plaatsvinden.

Stilleggen bouw en bevoegdheden toezichthouder

In de artikelen 5:15 tot en met 5:19 Awb en in de Woningwet worden bevoegdheden aan toezichthouders toegekend. In artikel 5:14 is de mogelijkheid opgenomen om aan een toezichthouder minder bevoegdheden toe te kennen. Zo is op voorhand vaak al duidelijk welke bevoegdheden voor het uitoefenen van toezicht niet relevant zijn of per definitie onevenredig.

Ook is in artikel 100a Woningwet is aan toezichthouders de bevoegdheid toegekend om een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoners.

De bevoegdheid tot het betreden van plaatsen houdt niet tevens in de bevoegdheid tot het doorzoeken van die plaatsen. In gevallen waarin die bevoegdheid niettemin noodzakelijk is, dient deze te worden verschaft door de bijzondere wetgever.

Artikel 5:16 Awb geeft de toezichthouder de bevoegdheid om inlichtingen te vorderen. Op grond van artikel 5:20 Awb is een ieder ook verplicht deze inlichtingen te verstrekken, behoudens een aantal uitzonderingen in verband met beroepsgeheim.

In de artikelen 5:17 tot en met 5:19 Awb worden aan toezichthouders de bevoegdheden verleend om inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.

Toepassing bouwstop naar evenredigheid

Een toezichthouder mag zijn bevoegdheid slechts uitoefenen voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak noodzakelijk is. Er dient altijd de afweging gemaakt moeten worden of het voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs noodzakelijk is. Bepalend hiervoor is de aard van het voorschrift op de naleving waarvan een toezichthouder moet toezien.

Bezwaar maken tegen bouwstop

Een bouwstop, ook indien mondeling opgelegd is een besluit. U of uw advocaat kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Ook kan tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank. Lees ook: bouwen of slopen zonder vergunning.