2 januari 2012

Automatische verlenging van contracten

Categorie: Bestuursrecht

Het gaat bijvoorbeeld om een een energiecontract of onderhoudscontract tussen een consument en en bedrijf. Wel is het mogelijk om de overeenkomst om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde duur met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Tevens mag de consument niet verplicht worden de opzegging tegen een bepaalde tijd te laten plaatsvinden. Ook moet de consument de overeenkomst op dezelfde wijze kunnen beëindigen als deze is aangevangen (indien dit per e-mail geschiedde moet de overeenkomst ook per e-mail kunnen worden beëindigd).
De regelgeving voor dagbladen, weekbladen, nieuwsbladen en tijdschriften verschilt met de bovengenoemde wijziging. Hiervoor geldt dat de overeenkomst telkens met maximaal 3 maanden stilzwijgend mag worden verlengd. Hierbij geldt dat de consument de mogelijkheid moet krijgen om de overeenkomst telkens tegen het einde van de duur van de verlenging met een opzegtermijn van één maand op te zeggen. Overeenkomsten op dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften met een leveringsfrequentie van minder dan eenmaal per maand kunnen stilzwijgend worden voortgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden.
Deze wijzigingen gelden voor alle overeenkomsten gesloten vanaf 1 december 2011. Tevens dienen de algemene voorwaarden te worden aangepast aan de huidige regelgeving per deze datum. Op bestaande overeenkomsten geldt een overgangsregeling van maximaal 1 jaar.
In de algemene voorwaarden kan bijvoorbeeld de volgende bepaling worden opgenomen:

‘Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.’

Voor het opzeggen en verlengen van lidmaatschappen bij verenigingen gelden andere regels. Voor dit soort lidmaatschappen gelden de regels van het verenigingsrecht.