13 november 2012

Gevecht om bankgarantie bij faillissement huurder

Categorie: Faillissementsrecht

In deze zaak ging de huurder failliet. Daardoor volgde opzegging van de huurovereenkomsten door de curatoren op grond van art. 39 Fw.
De curatoren hebben gevorderd dat de verhuurder niet meer rechten aan de bankgaranties kan ontlenen dan tot verhaal van de huur annex gebruiksvergoeding over de periode 9 februari 2009 tot en met 31 augustus 2009 en voorts veroordeling van de vrhuurder tot betaling van € 1.376.339,39 (welk bedrag de verhuurder te veel heeft geclaimd onder de bankgarantie).

Schadevergoeding wegens leegstand door failissement?

Verhuurder lijdt door het faillissement van huurder schade. Aan de orde is of verhuurder aanspraak kon maken op schadevergoeding van door dat faillissement ontstane leegstandschade. En: of verhuurder daarvoor de bankgaranties mocht inroepen om zijn schade te dekken.

Dit doet zich vaker voor bij faillissement van een huurder. Curator zegt de huur van de failliete onderneming op en de verhuurder probeert de bankgarantie die huurder heeft gesteld te claimen. De curator wenst het garantie bedrag echter te ontvangen ten behoeve van de boedel van de failliete huurder. De Hoge Raad heeft daar eerder al uitspraak over gedaan. Daar verwijst het Hof in deze zaak ook naar: verhuurder kan de verhuurder ingevolge Hoge Raad 14 januari 2011 LJN: BO3534 NJ 2011, 114 mr. Aukema q.q./Uni-Invest (rov. 3.5.1.-3.5.2.) op vergoeding van die leegstandsschade geen aanspraak maken”.

Clausule in contract over situatie bij faillissement beperkt houdbaar

De verhuurder had geprobeerd met een clausule in de huurovereenkomst om de schade wel bij de huurder te leggen. Dat werk niet volgens de rechter: “niet worden doorbroken door het bedingen van een recht op schadevergoeding ter zake van de huur die verschuldigd zou zijn geworden indien de huurovereenkomst niet tussentijds op de voet van art. 39 Fw zou zijn beëindigd. Dat impliceert dat een beding als door TEP gesteld niet verenigbaar is met (de strekking van) artikel 39 Fw en daarom ongeldig is dan wel geen effect sorteert.”

Schade verhuurder bij failliessement huurder

Verhuurder blijft bij faillissement dus met leegstandschade zitten. Alleen kosten en schade die wel opgeëist kunnen worden door de verhuurder, bijvoorbeeld huur de verschuldigd was ten tijde van faillietverklaring, kan verhuurder verrekenen met de bankgarantie.
Gerechtshof Leeuwarden, 10-01-2012, LJN BV0734 op rechtspraak.nl