13 augustus 2013

Geluidsoverlast bij wegen, bedrijven of andere bronnen

Categorie: Bestuursrecht

In de regel beslist de gemeente over een ontheffing van de geluidsnormen. Ligt de geluidsbron niet in een bepaalde gemeente, zoals een provinciale weg of rijksweg? Dan beslist de provincie of de rijksoverheid over de ontheffing. De Rijksoverheid is beheerder van rijkswegen, spoorwegen, bepaalde defensieterreinen en grote luchtvaartterreinen. Als de overheid besluit dat een geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde mag komen, dan moet dit gemotiveerd worden. Als het mogelijk is, moet de overheid geluidsbeperkende maatregelen nemen:

  • aanpak van de geluidsbron, bijvoorbeeld door een stiller wegdek aan te leggen;
  • maatregelen tussen bron en ontvanger, zoals een geluidsscherm;
  • maatregelen bij de ontvanger, bijvoorbeeld isolatie van de woning.

Bezwaar of beroep tegen besluit geluidswaarde

De overheid kan een besluit nemen waarin het geluidsniveau wordt bepaald. Dat dient te voldoen aan de Wet Geluidshinder. Tegen een besluit tot ontheffing van geluidswaarden of de verleende vergunning kan binnen zes weken bezwaar aangetekend worden door een belanghebbende. Een advocaat bestuursrecht kan een bezwaarschrift opstellen tegen het besluit waarbij ontheffing of vergunning is verleend.

Verzoek om bestuursdwang bij overtreding geluidsnormen

Wanneer geluidsnormen overtreden worden kan een belanghebbende een verzoek doen om handhaving ofwel bestuursdwang vragen. Dan kan ook in de situatie dat een ontheffing is verleend en de vergunde waarden worden overschreden. Een advocaat bestuursrecht kan een verzoek tot handhaving indien bij het bevoegde bestuursorgaan.

Milieuovertreding ook economisch delict

Milieuovertredingen zijn strafbaar gesteld in de Wet op de Economische Delicten. Ook een overtreding van de Wet Geluidhinder. Maar ook een overtreding van de Woningwet en milieuwetgeving is te kwalificeren als zijnde een economisch delict. Artikel 431 wetboek van strafrecht (geluidsoverlast) ziet op directe geluidsoverlast tussen natuurlijke personen, oftewel geluidsoverlast tussen buren.

Regels over geluid en grenswaarden in de APV

In een Algemene Plaatselijke verordening (APV) kunnen ook bepaling over geluidhinder zijn opgenomen. Ook in de APV van Amsterdam:
Paragraaf 3 bevat een aantal bepalingen met betrekking tot hinder die kan worden ondervonden als gevolg van activiteiten van derden. De nadruk ligt hierbij op geluidhinder. De Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder regelen al zeer veel op het gebied van hinder. De APV-bepalingen hebben dan ook een aanvullend karakter en betreffen alleen die onderwerpen die niet onder deze wetgeving vallen.

In artikel 1 van de Wet Geluidhinder staat dat onder nachtrust wordt verstaan een periode van rust tussen 23:00-07:00 uur. Het aantal toegestane decibel is gekoppeld aan de Europese richtlijn betreffende beheersing omgevingslawaai. Lees ook: geluidshinder ligplaats woonboot.