29 september 2011

Advocaat over de exploitatieplicht bij verliezen in bedrijf huurder bedrijfsruimte

Categorie: Bestuursrecht

Kan huurder van huurcontract bedrijfsruimte opzeggen als bedrijf verlies lijdt?

De huurder heeft in beginsel een exploitatieplicht; ook als het bedrijf verlies lijdt. Daar is echter een uitzondering op voor het geval er omstandigheden zijn die in de risicosfeer van de verhuurder liggen, als gevolg waarvan normale exploitatie niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als er gebreken aan het gehuurde zijn. Een advocaat huurrecht kan analyseren wanneer een huurder kans maakt zijn huurcontract bedrijfsruimte te beeindigen als zijn bedrijf verlies maakt. bedidnging kan plaatsvinde door opzegging huurcontract of ontbinding huurconctract dan wel beeindiging van het huurcontract met wederzijds goedvinden.

Opzegging huurcontract bij verlies bedrijf

De exploitatieverplichting is niet onbeperkt. Van de huurder kan niet verlangd worden dat hij verliesgevende bedrijfsvoering in alle omstandigheden zou moeten voortzetten. De huurder zal zijn risico’s moeten inschatten en al zijn schade zo veel mogelijk willen beperken. Ook kan het zijn dat de huurder beslist om de winkel te sluiten. Indien een dergelijke casus aan de rechter wordt voorgelegd dan zal een belangenafweging plaatsvinden. Een paar aspecten die daarbij afgewogen worden, zijn:
– de mate waarin de verliesgevendheid beperkt kan worden kan worden opgeheven;
– duur van de periode dat niet geëxploiteerd wordt;
– de mate waarin de verhuurder de huur tegemoet is gekomen of kan komen (bijvoorbeeld door aanpassing van de exploitatieverplichting en het toestaan van overdracht van bedrijf);
– de mate waarin de verhuurder schade lijdt;
– de mate waarin andere huurders schade lijden, bijvoorbeeld in een winkelcentrum.

Tijdig advies advocaat huurrecht vragen bij aanhoudend verlies onderneming

In beginsel is de huurder aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet exploiteren van de gehuurde bedrijfsruimte. Dat zal echter anders kunnen liggen als de oorzaak van deze schade weer te herleiden zou zijn tot de verhuurder.

Een verhuurder heeft dus niet op voorhand succes bij de rechter met het afdwingen van de exploitatieplicht. Er kunnen zodanig zwaarwegende belangen zijn dat verhuurder de wanprestatie van de huurder om te exploiteren zal moeten dulden. Het gaat dan wel om uitzonderlijke omstandigheden.