16 september 2011

Huurbescherming bedrijfsruimte en kantoorruimte; toelichting advocaat

Categorie: Huurrecht

De huurder van kantoorruimte, bedrijfsruimte (niet zijnde middenstandsbedrijfsruimte; daar gelden andere regels voor huurbescherming) heeft een zekere vorm van huurbescherming, eigenlijk ontruimingsbescherming. Dat geldt aan het einde van de overeengekomen huurperiode of ingeval de verhuurder opzegt. De huurder heeft vanaf de datum waartegen de huur eindigt (of is opgezegd) twee maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om huurverlenging te vragen. Een advocaat huurrecht kan het verzoek voor de huurder indienen. Indien de huurder dat niet binnen deze termijn doet, vervalt de mogelijkheid op huurbescherming. Wel kan het zo zijn dat de huurovereenkomst dan van rechtswege verlengd is indien de verhuurder nog niet heeft opgezegd.

Huurder bedrijfsruimte kan 3x verzoek verlenging huurcontract indienen

Indien een verzoek tot huurverlenging (officieel verzoek tot verlenging termijn van ontruiming) is ingediend, dan wordt dit door de rechtbank, sector Kanton behandelt. De kantonrechter weegt de belangen van huurder en verhuurder af. De kantonrechter kan met een periode van een jaar de huurovereenkomst verlengen. De huurder kan tot drie maal toe een dergelijk verzoek indienen. Telkens zal de kantonrechter de belangen van partijen wegen.

Opzegging huur bedrijfsruimte geschorst door indienen verzoek huurder

Het indienen van een verzoek tot huurverlenging schorst de verplichting om tot ontruiming over te gaan totdat door de rechter op het verzoek is beslist. De rechter kan een verzoek toewijzen als de belangen van de huurder (of onderhuurder) ernstiger worden geschaad dan het belang van de verhuurder bij voortzetting van de huurovereenkomst.

De verhuurder kan aannemelijk maken dat er redenen zijn waarom de huurovereenkomst niet verlengd dient te worden. Bijvoorbeeld indien huurder zich gedraagt als een slecht huurder, overlast veroorzaakt, sprake is van wanbetaling, e.d. De huurbescherming geldt niet indien de huurder zelf de huurovereenkomst heeft opgezegd. Ook niet indien hij akkoord is gegaan met beëindiging van de huur. In het geval de huurder is veroordeeld wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen, krijgt hij evenmin huurbescherming. Vraag een advocaat huurrecht advies over de kansen in een procedure om huurverlenging te bewerkstelligen.