17 november 2011

Huurder aansprakelijk voor onderhuurder of gebruiker van het gehuurde

Categorie: Huurrecht

Een huurder kan aansprakelijk zijn voor diverse vormen van schade. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn schade en/of overlast door: onderhuurders, medebewoners, maar ook luidruchtige gasten die bij de huurder op bezoek zijn. Indien de huurder schade moet vergoeden aan de verhuurder voor aangerichte schade, dan kan de huurder zich verhalen op de derde die de schade veroorzaakte.

Huurder aansprakelijk voor schade door onderhuur

Een huurder die bijvoorbeeld een derde in het gehuurde laat die er een hennepkwekerij begint, loopt tegen aansprakelijkstelling aan door de verhuurder. In jurisprudentie is ook aangenomen dat artikel 7:219 BW een risicoaansprakelijkheid betreft. Dat betekent dat indien de huurder wetenschap heeft van gedragingen van de derde in het gehuurde die in strijd zijn met de huurovereenkomst, de huurder maatregelen dient te treffen om dit gedrag te laten stoppen.

Huurder fout bij illegale onderverhuur?

De huurder zou natuurlijk kunnen stellen dat hij niet wist van de gedragingen van de derde. Daaromtrent heeft de Hoge Raad bepaalt (HR 22 juni 2007, NJ 2008, 352):

“Geoordeeld moet worden dat de huurder zich, in het licht van die gedragingen, zelf niet als een goed huurder heeft gedragen. Bij de beantwoording van de vraag of hiervan sprake is, dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval, waaronder de vraag of er voldoende verband bestaat tussen die gedragingen en het gebruik van het gehuurde. Daarvan is in elk geval sprake indien de huurder van (het voornemen tot) die gedragingen op de hoogte was, of daarmee ernstig rekening had te houden, maar heeft nagelaten de in verband daarmee redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen te treffen.”
Huurder blijft dus aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gedrag van de derde welke hij in het gehuurde toelaat.

Winstafdracht: bij illegale onderhuur kan verhuurder gederfde winst vorderen van huurder

De Hoge Raad heeft bepaald dat verhuurders illegale onderverhuurders (ook) financieel kunnen aanpakken; zij kunnen immers de winst die de huurders middels illegale onderhuur hebben gemaakt (op grond van artikel 6:104 BW) van de betreffende huurders vorderen. Bij de vordering tot winstafdracht van het door de huurder genoten voordeel, dient wel op een aantal zaken gelet te worden. Onze advocaat huurrecht bespreekt hoe met succes de winstafdracht gevorderd kan worden bij illegale onderhuur.