4 november 2011

Huurkoop; bescherming van de huurkoper door advocaat toegelicht

Categorie: Vastgoedrecht

De huurkoop wordt gekenmerkt door aanwezigheid van een eigendomsvoorbehoud, als bedoeld in artikel 3:92 BW. Gewone koop op afbetaling is vormvrij, maar een huurkoopovereenkomst moet worden aangegaan bij authentieke of onderhandse akte. Indien de overeenkomst bij de notaris wordt vastgelegd, is sprake van een authentieke akte. Indien er een derde-financier bij betrokken is, ontstaat een juridische verbondenheid, in die zin dat in geval van vernietiging of ontbinding van de huurkoopovereenkomst dit tot gevolg heeft dat de financieringsovereenkomst ook niet in stand kan blijven.

Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken (TWHOZ)

Deze wet gold tot 31 december 2016. Voor huurkoop van onroerende zaken was een afzonderlijke wet van kracht: de Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken (TWHOZ). Deze biedt de huurkoper een tweeledige bescherming: zowel goederenrechtelijk als verbintenisrechtelijk. De huurkoop wordt aangegaan bij notariële akte en wordt ingeschreven in het openbare register. Inschrijving heeft tot gevolg dat latere relevante feiten met betrekking tot onroerend goed, zoals overdracht door de huurverkoper of dienst faillissement de positie van de huurkoper niet meer kunnen aantasten. Ook bevat de TWHOZ bepalingen die uitbuitingen van een huurkoper tegen moeten gaan. De gehele wet is van dwingend recht. Volledigheidshalve tref je deze bijgesloten aan. Uit de TWHOZ volgen verplichtingen die met name de notaris wel kent. Ik noem ze even kort:

  • de notaris moet in de akte vermelden dat de tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende zaken van toepassing is;
  • de huurkoopovereenkomst dient ingeschreven te worden in het kadaster;\
  • in de akte moet er op gewezen worden dat de huurkoper een beroep op de rechten kan doen tot wijziging van de overeenkomst indien er een wanverhouding bestaat tussen de verplichtingen en de rechten welke uit de overeenkomst voortvloeien;
  • gesplitst moet worden welk deel van de te betalen termijnen tot afkoop van de huurkoopsom strekt en welk deel strekt tot betaling van verschuldigde rente;
  • de data waarop verschuldigde bedragen betaald dienen te worden;
  • onderdeel van de akte moet een taxatierapport zijn. Dit taxatierapport dient te bevatten een beschrijving en beoordeling van de onderhoudstoestand van de onroerende zaak;
  • taxatiekosten zijn voor rekening van de verkoper;
  • uiterlijk een week voor het transport bij de notaris dient het taxatierapport in het bezit te zijn van de huurkoper.

De wet kent ook nog andere bepalingen ten gunste van huurkoper, bijvoorbeeld het in artikel 12 genoemde recht van vervroegde betaling. Het is raadzaam het contract goed door te nemen voordat het wordt ondertekend. Eventuele vragen kunt u voorleggen aan een advocaat vastgoed van Blenheim.

De TWHOZ heeft er overigens toe geleid dat huurkoop minder is toegepast in de praktijk.