17 maart 2011

Huurprijs wijzigen; wat kan de advocaat doen tegen huurverhoging?

Categorie: Huurrecht

Zowel voor woonruimte als bedrijfsruimte kan een huurder huurverlaging vorderen. Daar moet een gegronde reden voor zijn. Daartegenover zal de verhuurder doorgaans proberen de huur te verhogen. Bij woonruimte kan de huurder bijvoorbeeld o.g.v. een gebrek in het gehuurde artikel 7:207 lid 1 BW vermindering van de huurprijs vorderen. Een huurrecht advocaat kan daarbij adviseren.

Procedure aanpassing huurprijs winkels

Voor winkels regelen de artikelen 7:303-305 BW de wijziging van de huurprijs in een daartoe bestemde huurprijsvaststellingsprocedure. Verhuurder van winkelruimte kan eens per vijf jaar kan huurverhoging vorderen. De verhuurder moet dan aantonen dat de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, van de afgelopne vijf jaar, hoger is dan de huidge huurprijs.

Huurverhoging of recht op huurverlaging bedrijfsruimte?

Een huurprijs hoeft niet altijd verhoogd te worden. De huurder kan ook verlaging vorderen. Bijvoorbeeld in de zaak waar sprake was van een niet/gebrekkig functionerend verwarmings- en ventilatiesysteem in een kantoorruimte. Op grond van dit gebrek, waardoor een substantiële vermindering van het huurgenot optreedt, vordert de huurder ex artikel 7:207 lid 1 BW vermindering van de huurprijs.
De kantonrechter oordeelt dat een niet goed verwarmbare kamer en een aanzienlijk langere tijd om andere kamers op temperatuur te krijgen onmiskenbaar als verminderd genot moet worden aangemerkt. De kantonrechter acht een huurprijsverlaging van 10% voor het gehele kantoorpand gedurende de gehele periode van 9 januari 2006 tot en met 30 september 2007 redelijk. Rechtbank ’s-Gravenhage 15 mei 2008, LJN : AV0585

Huurprijs en problemen huurders in winkelcentrum

Ook in een winkelcentrum bleek de temperatuur reden voor huurverlaging. De advocaat van de huurder heeft geklaagd over de hoge temperatuur in zijn winkel en op zijn terras die volgens hem het gevolg zijn van het glazen dak van het winkelcentrum en de gebrekkige ventilatie. Uit het deskundigenrapport is naar voren gekomen dat de verhuurder tekort is geschoten in haar verplichting te doen wat voor haar redelijkerwijs mogelijk was om het binnenklimaat van het winkelcentrum zo aangenaam mogelijk te houden. Deze gebreken leiden ertoe dat het Hof van oordeel is dat de huurder aanspraak maakt op vermindering van de huurprijs met 15% (Hof Amsterdam 19 oktober 2010, LJN: BO6732).