16 januari 2012

Advocaat huurrecht bespreekt verlies exploitatie huurder bedrijfsruimte

Categorie: Huurrecht, Vastgoedrecht

Al heeft de vorige huurder in het gehuurde ook moeten afhaken omdat zijn horecaonderneming slecht liep, dan betekent dat niet dat de verhuurder dienaangaande een mededelingsplicht heeft. In een uitspraak van 9 januari 2012 (LJN: BV0215; rechtbank Breda) heeft de rechter dit bepaald. De huurder meende dat verhuurder hem had moeten wijzen op de financiële risico’s van de exploitatie. Zeker nu de vorige huurder een horecagelegenheid exploiteerde die het niet haalde. De rechter overweegt daaromtrent:

“Uit de redelijkheid en billijkheid in verband met de aard van de overeenkomst vloeit niet de algemene regel voort, dat op de verhuurder een verbintenis rust om de huurder in te lichten omtrent cijfers van eerder in het gehuurde geëxploiteerde ondernemingen. Bijzondere omstandigheden kunnen een zodanige verbintenis wel meebrengen, maar het bestaan van zodanige omstandigheden in het onderhavige geval zijn niet, althans onvoldoende gesteld of gebleken.”

Wat is positie verhuurder bij verliesgevende exploitatie door huurder?

Indien de verhuurder wel gegevens verstrekt aan de huurder moet hij instaan voor de juistheid daarvan: ”Indien de verhuurder gegevens aan de huurder verstrekt, is het uitgangspunt dat eerstgenoemde in dient te staan voor de juistheid van die gegevens. Het voorgaande brengt met zich, dat een verhuurder mogelijk door de huurder aansprakelijk kan worden gehouden voor verstrekte gegevens die gebaseerd zijn op verkeerde uitgangspunten. Echter, dat hiervan in het onderhavige geval sprake zou zijn, is niet gesteld noch anderszins gebleken.”

Onderzoeksplicht horecaondernemer bij sluiten huurcontract horecaruimte

De huurder had zelf onderzoek moeten verrichten naar de haalbaarheid van de horecaonderneming aldus de rechter: ”Huurder heeft ook niet aangegeven of en op welke wijze zij zelf onderzoek heeft gedaan naar de haalbaarheid van de door haar gewenste exploitatie van de Brasserie. Dit onderzoek had van haar, als goed en zelfstandig ondernemer, wel mogen worden verwacht.”

De rechter spreekt de ontbinding van de huurovereenkomst uit, nu huurder een aanzienlijke huurachterstand heeft. Er moet een bedrag van ruim € 45.000,– aan achterstallige huurpenningen voldaan worden, te vermeerderen met kosten. Naast de nog verschuldigde huurpenningen wordt ook schadevergoeding toegewezen wegens huurderving en door verhuurder te maken kosten. Vraag een advocaat huurrecht tijdig advies als de huur door verlies van de onderneming niet meer betaald kan worden.