17 november 2011

Advocaat huurrecht geeft voorbeelden wanneer huurcontract ontbonden kan worden

Categorie: Huurrecht

Indien sprake is van een tekortkoming in de verplichtingen van een contractspartij, kan de overeenkomst ontbonden worden door de wederpartij. Een advocaat huurrecht pakt artikel 6:265 BW er dan bij. Ontbinding kan ook voor een gedeelte plaatsvinden. De tekortkoming mag niet van geringe betekenis of van bijzondere aard zijn, zodat dit ontbinding niet zou rechtvaardigen. Anders uitgedrukt: ontbinding is alleen mogelijk bij wezenlijke tekortkomingen. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of gesproken kan worden van een geringe betekenis van een tekortkoming. Daarbij speelt de aard van de overeenkomst een rol. Dat geldt ook voor de aard van de tekortkoming. De tekortkoming is ontstaan door een uitzonderlijk voorval en verdere nakoming gewoon mogelijk is, dan zou er een beroep op gedaan kunnen worden.

Achterstand huurbetalingen reden ontbinding huurcontract?

Ook wordt verdedigd dat:

  • ontbinding niet gepast is wanneer de schuldeiser een redelijk alternatief heeft;
  • geen ontbinding indien de overeenkomst behoorlijk is uitgevoerd en de prestatie niet voor ongedaanmaking vatbaar is;
  • ontbinding alleen bij wezenlijke tekortkomingen mogelijk is.

Regelmatig betalingsachterstand huurder is reden ontbinding huurcontract

Indien regelmatig sprake is van tekortkomingen van geringe betekenis, dan kan dit echter wel tot algehele ontbinding van de overeenkomst leiden. In een huursituatie is dat al eens bepaald door de Hoge Raad in de uitspraak Schwartz/Gnjatovic (HR 11 januari 2002, RvdW 2002, 14). In die zaak betaalde een huurder stelselmatig de huur te laat. De Hoge Raad overwoog:

Indien een partij is tekortgeschoten in de nakoming van de voortdurende verplichting die voor beide partijen uit de huurovereenkomst voortvloeien, kan deze weliswaar in de toekomst nog worden nagekomen, maar daarmee wordt de tekortkoming uit het verleden niet ongedaan gemaakt en wat deze tekortkoming betreft, is nakoming dan ook niet meer mogelijk.

Het kan dan ook zijn dat tekortkomingen die in het verleden hebben plaatsgevonden meewegen in de beoordeling van de ontbinding in het kader van een nieuwe tekortkoming. Stel vrijblijvend je vraag aan onze advocaat huurrecht.