25 mei 2012

Hoeveel incassokosten zijn verschuldigd? Incassokosten per 1 juli 2012

Categorie: Bestuursrecht

Update advocaat: incassokosten bij incasso van vorderingen op debiteruen per 1 juli 2012

De nieuwe regels gelden met ingang van 1 juli 2012. Alleen vorderingen die na deze datum zijn ontstaan (dus waarvan het verzuim is ingetreden na 1 juli 2012) vallen onder de nieuwe regeling. Een advocaat zal bij incasso van een vordering deze kosten vorderen boven op de hoofdsom van de vordering, naast wettelijk rente en/of contractuele rente en kosten (kosten dus die zijn overeengekomen).

De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt vastgesteld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775;
de vergoeding bedraagt ten minste € 40

Het minimumbedrag is € 40,– en het maximumbedrag € 6.775,–.

De maximumvergoedingen kunnen niet opgehoogd worden met extra kosten als administratiekosten of beheerskosten. Bij de vergoeding wordt inbegrepen geacht alle incassohandelingen, hoe deze ook aangeduid worden. Uit de specificatie van een vordering die via incasso wordt gevorderd moet blijken of de wettelijk vastgestelde incasokosten correct zijn gehanteerd. De kosten zijn alleen verschuldig indien correct in aangemaand. Na het opeisbaar worden van de vordering moet een aanmaning verstuurd zijn met een betalingstermijn van 14 dagen.

De buitengerechtelijke kosten moeten over de hoogte van de te innen vordering, ofwel de hoofdsom berekend worden.

De buitengerechtelijke kosten laten onverlet de wettelijke rente welke verschuldigd zou zijn.

Werkzaamheden die vallen onder handelingen die vallen onder een proceskostenvergoeding ex artikel 241 Rv. kunnen niet als buitengerechtelijke kosten geclaimd worden. Dus alles wat geacht wordt in de proceskostenvergoeding begrepen te zijn, valt niet onder buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6:96 BW wordt gewijzigd. In het kort zijn de wijzigingen de navolgende:

– verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur (zie hieronder). Naast een ingebrekestelling dient de schuldenaar aangemaand te worden tot betaling binnen een termijn van veertien dagen:

– indien er meerdere schulden onbetaald gelaten worden, dienen deze in één aanmaning meegenomen te worden; voor de berekening van de incassokosten worden de hoofdsommen bij elkaar opgeteld;

– indien een consument een fatale betalingstermijn laat verstrijken dan dient hij eerst aangemaand te worden met inachtneming van een termijn van veertien dagen; dit moet aangetekend gebeuren om daarvan bewijs te hebben.