27 september 2011

Overdragen huurcontract aan nieuwe huurder kan via advocaat

Categorie: Bestuursrecht

Overname huurcontract bedrijfsruimte vorderen bij rechter

Een huurder die zijn bedrijf verkoop zal soms ook de huurovereenkomst willen overdragen aan de koper. Dat heet indeplaatsstelling. Dat is wettelijk geregeld in artikel 7:307 BW. Met behulp van dit wetsartikel is het voor een huurder mogelijk om, tegen de wil van de verhuurder, met overdracht van het bedrijf van huurder ook overdracht van de huurovereenkomst te bewerkstelligen. Vanzelfsprekend moet de huurder wel zelf proberen om indeplaatsstelling te bewerkstelligen. Hiertoe moet huurder in overleg treden met de verhuurder. Lukt dat niet, dan kan de huurder aan de rechter verzoeken om gemachtigd te worden een derde, dat is de overnemende partij, voor de zittende huurder in de plaats te stellen.

Vereisten voor overname huurcontract door koper van bedrijf in gehuurde bedrijfsruimte

Wel moet aangetoond worden dat de nieuwe huurder goed is voor zijn geld. Met andere woorden, uit financiële bescheiden dient te blijken dat huurder in staat is de huurovereenkomst na te komen. Ook is de rechter gehouden om te onderzoeken of de huurder een zwaarwegend belang heeft bij de overdracht van zijn bedrijf. De rechter is daarbij vrij om de belangen van huurder en verhuurder af te wegen. De redelijkheid en billijkheid kan daarbij ook een rol spelen.