21 april 2014

Gedogen gemeente en gedoogbeschikking

Categorie: Gedoogbeschikking

Een gedoogsituatie en gedogen door de overheid kan beëindigd worden. De Gemeente kan een gedoogverklaring intrekken en tot handhaving overgaan. Een besluit de gedoogsituatie te beëindigen is geen besluit in de in van de AWB. Ik merk als advocaat bestuursrecht dat dit voor verwarring zorgt. Een geschil inzake gedoogsituatie en gedoogbeleid komt vaak voor een bestuursrechter terecht. Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, kunnen een aanvraag tot bestuursdwang of handhaving indienen om de gedoogsituatie te beëindigen. Dat kan leiden tot intrekking van een gedoogverklaring.

Verzoek tot beëindiging gedoogsituatie

Een geschil inzake gedoogsituatie en gedoogbeleid komt vaak voor een bestuursrechter terecht. Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, kunnen een aanvraag tot bestuursdwang of handhaving indienen, indien zij menen dat het gedogen van de situatie in strijd is met geldende regelgeving, bijvoorbeeld indien geluidsnormen overtreden worden bij de gedoogsituatie. De Gemeente of ander overheidsorgaan kan dan een besluit nemen om niet langer te gedogen. Zodra een situatie ontstaat dat de Gemeente moet handhaven (en het gedogen beëindigd wordt), geldt in beginsel een handhavingsplicht.

Bezwaar en beroep tegen intrekking gedoogbeschikking

Volgens de vaste rechtspraak is een besluit de gedoogsituatie te beëindigen geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Indien naar aanleiding van de kennisgeving dat de gedoogsituatie beëindigd moet worden (al dan niet na een bepaalde termijn) de situatie niet wordt beëindigd, kan de Gemeente overgaan tot handhaven. Handhaving in de vorm van een last onder bestuursdwang of dwangsom wordt eerst aangekondigd per brief. De belanghebbende kan een zienswijze indienen. Indien de zienswijze niet tot een ander oordeel leidt van het bestuursorgaan, dan zal een handhavingsbesluit volgen. Tegen dat besluit is bezwaar mogelijk en kan een voorlopige voorziening gevraagd worden bij de bestuursrechter.

Besluit intrekking gedoogverklaring

Anders ligt de situatie wellicht als sprake is geweest van een officiële gedoogverklaring van de Gemeente. Indien een dergelijke verklaring wordt ingetrokken, zou dit wel als een besluit aangemerkt kunnen worden waartegen bezwaar aangetekend kan worden. De intrekking van een gedoogverklaring bij coffeeshops is dat wel gebeurd.

Sluiting horecagelegenheid en intrekking gedoogbeschikking

Ook kan het gebeuren dat intrekking van de gedoogverklaring of gedoogbeschikking gelijktijdig wordt gedaan met het besluit tot handhaving door de Gemeente. Soms kan dat ook met tijdelijke sluiting van een inrichting of horecagelegenheid gepaard gaan. Vanzelfsprekend kan dan direct door de exploitant bezwaar aangetekend worden. De vraag is wel, zeker bij tijdelijke sluiting van een horecagelegenheid, of dit niet in strijd is met het verdragsrecht of beginselen van behoorlijk bestuur. Zekerheidshalve zou de exploitant altijd bezwaar aan moeten tekenen tegen een schrijven waarbij de overheid een einde maakt aan een situatie die al lang wordt gedoogd.