19 september 2013

Ontbinding koop appartement bij koop-aannemingsoverenkomst

Categorie: Bestuursrecht

Koper wil koop-aannemingsovereenkomst appartement ontbinden

De advocaat van de koper van het appartement in de zaak Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 september 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:6538 vordert bij de rechter een verklaring voor recht dat de [koop-aannemingsovereenkomst](http://www.blenheim.nl/nl/bouwrecht/koop-aannemingsovereenkomst) zijn ontbonden, althans ontbinding van die overeenkomsten. Verder vordert hij veroordeling van Lichtenbeek tot betaling van de koopsom van € 340.000,00, een contractuele boete van € 51.000,00 en betaalde contractuele rente van € 20,000,00, vermeerderd met rente.

Gebouwd in afwijking van de tekening van het appartement
———————————————————-

Verkopers betwisten dat sprake is van non-conformiteit in het kader van de koopovereenkomst. Verkopers ontkennen voorts dat de koper van het appartement als voorwaarde heeft gesteld bij de koop van het appartementsrecht dat het appartement zich niet boven de inrit van de parkeergarage zou bevinden. Volgens hen betrof dit niet meer dan een voorkeur van de koper van het appartement. Verder voeren zij aan dat aan de verkoopinformatie (de tekening en de “artist impression”) geen rechten kunnen worden ontleend, zoals ook vermeld is in die informatie. Zij wijzen erop dat in de koopovereenkomst niets is vermeld over de situering van de inrit.

Verkoper meent dat beroep op dwaling bij koop-aanneming onterecht is
———————————————————————-

Verkopers ontkennen voorts dat sprake is geweest van dwaling. Zij stellen dat de verkoper noch de aannemer ten tijde van de koop bekend waren met de aanleg van de uitweg op de Baroniebaan, zodat zij daarover geen mededelingen konden doen. Pas na de levering is die ontsluiting door Verkopers gerealiseerd en Lichtenbeek heeft daar niets mee van doen gehad. Volgens hen was de situering van het appartement niet boven de inrit geen voorwaarde van de koop en dient het beroep op dwaling te worden gezien in het licht van het feit dat de koper het appartement al voor levering te koop heeft gezet, hij eerder vruchteloos een beroep heeft gedaan op ontbinding en in eerste instantie heeft geweigerd mee te werken aan levering.

Is er sprake van een tekortkoming van de aannemer van het appartement?
————————————————————————

Er worden getuigen gehoord over de wijze waarop de koopovereenkomst van het appartement tot stand is gekomen. De rechter oordelt dat dat de inrit en de ontsluitingsweg thans gerealiseerd zijn onder het appartement van [eiser]. Mitsdien is sprake van een tekortkoming in de nakoming (non-conformiteit). Nu voorts nakoming blijvend onmogelijk is, was de koper van het appartement in beginsel bevoegd om de koopovereenkomst te ontbinden (6:265 BW) en heeft hij recht op vergoeding van de schade als gevolg van de tekortkoming (6:74 BW).

Is ontbinding van de koopovereenkomst van het appartement gerechtvaardigd?
—————————————————————————-

Het appartement van de koper is als gevolg van de gewijzigde inrit objectief gezien niet in waarde is gedaald of dat dit vanwege de verplaatste inrit in het algemeen slechter te verkopen is dan de andere appartementen. De tekortkoming van Lichtenbeek is in zoverre van geen betekenis. Van belang is bij de beoordeling of de tekortkoming al dan niet van geringe betekenis is, is tevens de wens van de kopor van het appartement om niet in een appartement te willen wonen aan de zijde van het gebouw waar de inrit van de garage en de ontsluitingsroute zou zijn gesitueerd.

Geen ontbinding koop-aannemingsovereenkomst wegens te gering tekortkoming
—————————————————————————

De rechtbank komt tot het oordeel dat de door de koper gewenste ontbinding gelet op de geringe betekenis van de [tekortkoming](http://www.encyclo.nl/begrip/tekortkoming) niet gerechtvaardigd is, zodat hij niet bevoegd was (en is) om de overeenkomst te ontbinden. De vordering van koper die strekt tot ontbinding van de overeenkomst (primair onder a) en de daarop gebaseerde vordering tot betaling van de contractuele boete (primair onder c) dienen daarom te worden afgewezen. Hieruit volg dat indien de waarde van het appartement wel was gedaald en koper ook in het appartement was gaan de ontbinding van de koopovereenkomst door de koper was gehonoreerd door de rechter
[Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 september 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:6538](http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2013:6538)