1 juni 2012

Advocaat kan in kort geding schorsing van executie van een vonnis vorderen.

Categorie: Kort geding

Een vonnis met een veroordeling kan tot executie door de deurwaarder leiden. Als je executie door de deurwaarder wil voorkomen; of als executie onrechtmatig is, kan schorsing van de executie gevorderd worden bij de voorzieningenrechter. Lees ook: kort geding tegen openbare veiling.

De executierechter waar de advocaat schorsing van de executie kan vorderen is bij uitstek de voorzieningenrechter. De bijzondere bevoegdheden van de executie-voorzieningenrechter en dus ook van het Hof als appelrechter behelzen volgens artikel 438 lid 2 Rv.:

  • schorsing van de executie – bevel tot zekerheidsstelling;
  • opheffing van beslagen, al dan niet tegen zekerheidsstelling;
  • bevel tot herstel van verzuimde formaliteiten;
  • bepaling dat een derde tot de executie moet medewerken of de executie moet gedogen.

Rechten vonnis en executie deurwaarder

De bevoegdheden kunnen dus worden uitgeoefend ter bevordering van de executie (bijvoorbeeld de bepaling dat een derde tot de executie moet medewerken), maar ook ter beperking ervan (zoals schorsing van de executie).
De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om ter beperking van de executie en de tenuitvoerlegging in te grijpen, is vermoedelijk in beginsel even groot als zijn bevoegdheid tot uitoefening ter bevordering van de executie, maar vermindert naar mate de executoriale titel op een diepgaander voorafgaand rechterlijke beoordeling berust. Daarom is de bevoegdheid tot beperking van de executie van een door de bodemrechter gewezen, direct uitvoerbaar vonnis, in wezen beperkt tot een onderzoek of de executiebevoegdheid misbruikt wordt (Hoge Raad 22 april 1983, NJ 1984, 145 (Ritzen/Hoekstra), r.o. 3.2.:
“In een dergelijk executiegeschil met betrekking tot een ontruimingsvonnis kan de rechter slechts de staking van de tenuitvoerlegging van dat vonnis bevelen, indien hij van oordeel is dat de executant, mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de ontruiming zullen worden geschaad, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid om in afwachting van de uitslag van het hoger beroep tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de ontruiming op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard”.

Bevel schorsing executie door rechter

Deze voorziening kan iedere executie van een vonnis betreffen en is dus niet tot beslagen beperkt. De dagvaarding zelf heeft geen schorsende werking, maar kan wel tot een uitspraak tot schorsing leiden. In geval van schorsing blijven de reeds genomen executiemaatregelen van kracht, doch de verdere tenuitvoerlegging wordt opgeschort. Indien de kort geding voorziening in hoger beroep wordt vernietigd, valt het beletsel tegen de voortzetting van de executie weg, zodat deze kan worden voortgezet. Dat geldt ook, indien schorsing van de executie een executoriaal beslag betreft. Lees ook: uitstel executie hypotheek.