24 oktober 2011

Aansprakelijkheid makelaar-hypotheekbemiddelaar door advocaat toegelicht

Categorie: Vastgoedrecht

In deze zaak (Gerechtshof Amsterdam 15 maart 2011, LJNBR 1734) bemiddelde een makelaar de aankoop van een woning. Dat gebeurde op basis van een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Daarbij komt een koopovereenkomst tot stand. De koper dient uiterlijk op 23 april 2007 een bankgarantie van 10% van de koopsom te stellen en ook uiterlijk op die datum een toezegging te hebben van een erkende bank om de koop te financieren. Het financieringsvoorbehoud is als ontbindende voorwaarde opgenomen, hetgeen betekent dat de koper uiterlijk op die overeengekomen datum de overeenkomst schriftelijk en gedocumenteerd dient te ontbinden als hij geen hypothecaire geldlening kan verkrijgen.

Advies makelaar over 10% garantie

De makelaar adviseert de koper om een 10% garantie te regelen via een andere partij. Dat gebeurt. Eveneens bemiddelt de makelaar bij het verkrijgen van de hypothecaire lening. Daarvoor wordt een andere financieel adviseur ingeschakeld. De verkoper verkrijgt weliswaar een offerte, doch deze wordt later door de bank ingetrokken. Dan is de termijn om het financieringsvoorbehoud in te roepen reeds verlopen.

In deze zaak gaat het er om dat koper wordt aangesproken door de partij die de 10% garantie heeft gesteld. De koper weigert dit te betalen en heeft de makelaar aansprakelijk gehouden en in vrijwaring opgeroepen.

Makelaar aansprakelijk als tussenpersoon met twee petten op

Het Hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank. Daarin is bepaald dat de tussenpersoon twee petten op heeft, te weten die een makelaar is en hypotheekbemiddelaar. Als zodanig heeft de makelaar een expliciete waarschuwingsplicht ten aanzien van het verstrijken van de termijn die is overeengekomen met betrekking tot het financieringsvoorbehoud. In de procedure heeft de makelaar onvoldoende aangetoond dat hij de koper expliciet heeft gewaarschuwd voor de datum dat het voorbehoud zou verlopen.

Het Gerechtshof is net als de rechtbank van oordeel dat de makelaar tekort is geschoten in zijn verplichtingen die voorvloeien uit de overeenkomst van opdracht. Andere verweren van de makelaar, bijvoorbeeld het verweer dat de koper door eigen toedoen geen financiering heeft verkregen, worden verworpen. De makelaar is derhalve aansprakelijk voor het niet tijdig waarschuwen van de opdrachtgever.