1 november 2011

Financiële voorwaarden aan vergunning bekritiseert door advocaat

Categorie: Vergunningen

Voor het verlenen van een vergunning gelden strikte regels. De gemeente kan niet zo maar een financiële voorwaarde aan een vergunning of ontheffing verbinden. De rechter heeft in deze zaak bepaald dat de gemeente niet bevoegd is om de voorfinanciering van de sloop van agrarische gebouwen, een bedrag van € 89.957,12, in het kader van de regelingen Ruimte voor Ruimte, te laten betalen door de betrokkene. Het ging destijds om een vrijstelling ex artikel 19 WRO (oud).

Sloopkosten in leges vergunning verwerkt

Eerder heeft de rechter al bepaald (uitspraak gemeente Nunspeet):

Het verhaal van kosten die voortvloeien uit de uitoefening van de gemeentelijke taak op het gebied van de ruimtelijke ordening is aan beperkingen onderhevig. Afgezien van de mogelijkheid tot verhaal door verdiscontering in de gronduitgifteprijs in gevallen waarin de gemeente eigenaar van de grond is, voorzag de WRO de mogelijkheid tot verhaal van exploitatiekosten op particulieren door het heffen van baatbelasting, terwijl sommige plankosten door het heffen van leges konden worden verhaald.

Dit uitgangspunt van verdisconteren van kosten door de gemeente werd ook door de rechter in het onderhavige geval toegepast:

Te hoge leges vergunning

Gelet op deze beperkingen die zijn, althans waren, verbonden aan de in de wet voorziening verhaalsmogelijkheden en de mate waarin de belangen van de burger in het kader van de regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening worden beschermd, kan het in de bevoegdheden overeenkomst opgenomen beding dat betrokkenen meer genoemd bedrag moet betalen, niet worden aanvaard. Dit doet tekort aan de gewenste rechtsbescherming.

De gemeente verloor derhalve de rechtszaak waarbij alsnog betaling van het bedrag werd gevorderd. Het ging om een bedrag van € 89.957,12 (Gerechtshof Den Bosch, 28 september 2011, LJN: BT2861). Dit betreft niet de “normale” administratie kosten, leges, die aan de gemeente verschuldigd is.